POLITIEVERHOOR

Als u bent aangehouden door de politie zal er een eerste politieverhoor plaatsvinden waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt. Ook van elk vervolgverhoor wordt proces-verbaal opgemaakt. De aanhouding kan dan een aanhouding op heterdaad zijn, maar ook een aanhouding buiten heterdaad. Dit ongeacht of u een meerderjarige verdachte of minderjarige verdachte bent. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u als verdachte uitgenodigd wordt opgeroepen per brief om te verschijnen op het politiebureau voor een verdachtenverhoor. Neem altijd een advocaat mee naar het politieverhoor. De politie hanteert verhoormethoden tijdens een politieverhoor.

In de oproepingsbrief staat geschreven op welk politiebureau in Nederland en wanneer u moet verschijnen voor een politieverhoor om vragen beantwoorden. Belangrijk is dat u de brief goed leest. In de brief staat verder vermeld of u bij aankomst zult worden aangehouden. Als uw aanhouding bij aankomst op het politiebureau plaatsvindt, dan heeft u recht op bijstand van een advocaat op kosten van de overheid. Als u uw advocaat meeneemt naar het politieverhoor scheelt dat in de wachttijd. ndien u niet wordt aangehouden voorafgaand aan het politieverhoor, dan zijn de advocaatkosten voor uw eigen rekening. Andeweg Van Doveren Advocatuur hanteert scherpe tarieven voor de rechtsbijstand tijdens het politieverhoor. Hierbij kunt u denken aan uurtarief, dagtarief en zaaktarief. Andeweg Van Doveren advocatuur verleent ook pro deo rechtsbijstand tijdens het politieverhoor in heel Nederland van Middelburg tot Leeuwarden en van Den Helder tot Maastricht en ook in uw regio zoals Tilburg, Den Bosch, Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal, Utrecht, Amsterdam, Zwolle, Arnhem

Direct een strafrechtadvocaat nodig voor politieverhoor

Klik op de afbeelding om aan te melden

Politieverhoor Andeweg Van Doveren Advocatuur verhoormethode

Bijstand advocaat bij politieverhoor

Het is zeker verstandig om een advocaat bij het politieverhoor aanwezig te hebben. Of dit nu is bij een politiebureau in Noord-Brabant of elders in Nederland, Andeweg Van Doveren Advocatuur staat u hierin bij als raadsman bij het politieverhoor. Wij verlenen ook rechtsbijstand op pro deo basis omdat iedere verdachte recht heeft op goede rechtsbijstand van een ervaren strafrechtadvocaat. De bijstand van een advocaat kan het verschil zijn tussen een veroordeling en een vrijspraak of sepot en zelfs verschil maken voor het al dan niet hebben van een eerlijk proces. Ook kunt u bijvoorbeeld een lagere straf krijgen met de hulp van een advocaat. Wees er op bedacht dat de verhoren van de politie strikvragen bevatten en dat u echt een advocaat nodig heeft die deze politie vragen herkent. De advocaten van Andeweg Van Doveren advocatuur kunnen u terdege op het politieverhoor voorbereiden. Ook als u zich gaat melden bij justitie op enig moment is rechtsbijstand van onze advocaten noodzakelijk voor u. Onze advocaten kennen zijn er bij als u een verklaring aflegt bij het eerste verhoor en vervolgverhoor. Zij kennen als strafrechtspecialist de jurisprudentie van het europese hof en de hoge raad voor politieverhoren. Ben verstandig als u zich gaat melden en neem eerst contact met onze advocaten. In het strafrecht geldt namelijk dat achteraf herstellen niet mogelijk is. Ook kunnen in bepaalde gevallen meerdere verdachten tegelijk bijstaan. Dit kan van wezenlijk belang zijn voor uw strafzaak. Denk dus goed na voordat u gaat spreken met de politie. Een verkeerd antwoord tijdens een eerste politieverhoor kan verstrekkende gevolgen hebben. Een veroordeling leidt tot een strafblad en kan leiden tot een weigering van de verklaring omtrent gedrag voor bepaalde beroepen. Dit is vooral zuur als u deze bepaalde beroepen wilt uitoefenen. Kier er daarom voor om u in uw strafzaak bij te laten bijstaan door de advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur. Justitie treedt hard op tegen verdachten die ernstige delicten plegen. In het strafrecht is bijstand van een ervaren strafrechtadvocaat onmisbaar. 

Verhoor bij de politie

Bij politieverhoren worden uiteenlopende technieken gebruikt om antwoorden te krijgen van verdachten. De politie gaat er eerst vanuit dat de aangever gelijk heeft en stemt de vragen hierop af. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden in uw verdedigingsstrategie. Met een advocaat praten is dan altijd een goed idee wanneer u verklaringen gaat afleggen.

De voordelen van een advocaat aanwezig bij het politieverhoor zijn:

 • het voorkomen van ongeoorloofde druk tijdens een verhoor;
 • advocaat kan vanaf aanvang verhoor verzoeken om inzage en verstrekking van het politiedossier;
 • advocaat kan u tijdens het verhoor adviseren om een beroep te doen op het zwijgrecht;
 • advocaat zorgt voor het op de juiste wijze vastleggen van uw verklaring.

U heeft als verdachte een aantal rechten als u verhoord wordt door de politie. Deze rechten zijn:

 • u heeft als verdacht het recht om te zwijgen
 • u heeft recht op een advocaat naar eigen keuze
 • u heeft recht op een tolk
 • u heeft recht op inzage in het politiedossier (aangifte, getuigenverklaringen e.d.)
 • u heeft recht op inzage in uw eigen verklaring
 • u heeft recht op medische behandeling tijdens uw voorarrest
 • u heeft recht op bezoek als u een minderjarige verdachte bent.

Politieverhoor na arrestatie

Bent u gearresteerd door de politie? Dan moet u met een advocaat praten voordat het verhoor plaatsvindt. Deze kosten worden door de overheid gedekt. In de meeste gevallen mag u ook met uw ouders bellen als u minderjarig bent. Als u langer blijft vastzitten mogen ze u ook bezoeken. Zorg er in altijd voor dat u het advies van uw advocaat opvolgt.

Consultatiebijstand

Als u bent aangehouden dan heeft u een consultatierecht. Dit houdt in dat u het recht heeft om een advocaat te spreken, voordat u met de politie in verhoor gaat. Dit kan een piketadvocaat zijn of een zelf gekozen advocaat. Andeweg Van Doveren Advocatuur beschikt over twee ervaren en gespecialiseerde strafrechtadvocaten. Beide strafpleiters hebben twintig jaar ervaring in het vak en staan u op deskundige wijze bij tijdens een politieverhoor en tijdens de verdere behandeling van de zaak.

Duur politieverhoor:

Hoe lang een verhoor duurt is afhankelijk van het aantal vragen van de politie. Bij een aangehouden verdachte heeft de politie 18 uur de tijd om u te verhoren. Klik voor meer informatie over aanhouding. Na deze periode begint het voorarrest. Ook gedurende het voorarrest of de voorlopige hechtenis kunt u nog verhoord worden door de politie. Klik voor meer informatie over het voorarrest. Vraag bij elk verhoor dan ook om bijstand van de advocaat.

Verschoningsrecht voor advocaat:

Elk gesprek dat u heeft met de advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur is strikt vertrouwelijk. De wet bepaalt dat ook advocaten een verschoningsrecht hebben, zodat gewaarborgd is dat elk gesprek tussen advocaat en cliënt vertrouwelijk blijft.  Daarnaast hebben advocaten ook een geheimhoudingsplicht om te zwijgen over de bijzonderheden van de behandelde zaken, de identiteit van de cliënt en de aard en de omvang van de belangen van de cliënt. Als u belt met uw advocaat is dit gesprek ook vertrouwelijk. De advocaat heeft zijn telefoonnummer in het systeem van nummerherkenning bij politie en Dienst Justitiële Inrichtingen (gevangenissen en huizen van bewaring) geregistreerd. Dit zorgt ervoor dat geheimhoudernummers van advocaten automatisch worden herkend en niet kunnen worden afgeluisterd ingeval van een telefoontap.

Zwijgrecht:

Als u als verdachte bent aangemerkt heeft u het recht om te zwijgen. U bent verdachte als u redelijkerwijs bent aan te merken als schuldige aan een strafbaar feit. Het zwijgrecht houdt in dat u niet verplicht bent om u zelf te belasten. De politie zal tegen u zeggen dat dit niet in uw voordeel is en dat u door te zwijgen het risico loopt op een hogere straf. Dit is een verhoortechniek om u alsnog een verklaring te laten afleggen. Trap hier dan ook niet in. De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur kunnen u over het gebruik van het zwijgrecht goed adviseren.

Onderdelen politieverhoor

Een politieverhoor kent een aantal onderdelen die in een vaste volgorde worden afgewikkeld. Het eerste onderdeel is de kennismaking met de rechercheurs / verbalisanten. Het tweede onderdeel is het sociale verhoor en het derde onderdeel is het zaaksinhoudelijke verhoor.

kennismaking met de rechercheurs / verbalisanten

Bij de kennismaking met de rechercheurs of verbalisanten stellen zij u op uw gemak. U krijgt koffie of thee aangeboden. Hierna volgt vaak een onzin praatje om een vertrouwensband op te  bouwen. Als er bijvoorbeeld een doorzoeking is geweest in uw woning en daarbij een verzameling van uw hobby is aangetroffen, wordt vaak hierover gepraat. De rechercheurs doen dan net alsof zij interesse in uw hobby hebben. Het scheppen van een gezamenlijke band wekt dan vertrouwen op, waardoor u makkelijker gaat praten tijdens het verhoor.

sociaal verhoor

Tijdens het sociale verhoor gaan de rechercheurs / verbalisanten vragen stellen over uw privésituatie. De politie probeert op deze manier inzicht te krijgen in wie u bent en wat u dagelijkse bezigheden zijn. Ook wordt gevraagd naar de hoogte van uw inkomen. Verder wordt gevraagd of u problemen heeft, zoals schulden, drugsgebruik en alcoholgebruik. In het sociale verhoor worden ook vragen gesteld die met de strafzaak te maken hebben. Een goed voorbeeld hiervan is de vraag: “wie zijn uw vrienden?” Deze vraag wordt gesteld om na te gaan of u bekend bent met medeverdachten in uw strafzaak en wat uw relatie tot deze personen is.

zaaksinhoudelijke verhoor

Bij het inhoudelijke verhoor worden vragen gesteld aan u over het strafbare feit waarvan u verdacht wordt. Dit gebeurt volgens een verhoorplan. In het verhoorplan zijn alle vragen opgenomen die de politie tijdens het politieverhoor aan u wil stellen. Dit verhoorplan is gebaseerd op de aangifte, getuigenverklaringen en forensisch bewijs. Een voorbeeld van forensisch bewijs is zendmastgegevens, camerabeelden, vingerafdrukken, dna-materiaal. Het doel van het politieverhoor is het achterhalen van de waarheid. Uw verklaring als verdachte kan naast de aangifte een belangrijk bewijsmiddel zijn in uw strafzaak. U moet altijd eerst goed nadenken over de vraag, voordat u antwoord geeft. Probeer u te bedenken wat het doel is van de vraag. Als u de vraag niet vertrouwd, doe dan desgewenst een beroep op uw zwijgrecht. Tijdens het politieverhoor maakt de politie gebruik van verhoormethodes. De politie mag tijdens het politieverhoor geen ongeoorloofde druk op u leggen. Dit is bepaald in artikel 29 Wetboek van Strafvordering. Feit is echter dat van een verhoor altijd enige mate van druk uitgaat.

Verhoormethoden

Tijdens en politieverhoor kan de politie overgaan tot het toepassen van beïnvloedingsmethoden. Agenten krijgen gedurende hun opleiding les in deze verhoormethoden, zie ook het bericht van de politieacademie. Deze beïnvoedingsmethoden zijn:

Sympathie opwekken

De politie probeert tijdens het verhoor u sympathie op te wekken door interesse in u te tonen, complimenten te geven. Veelal worden dan opmerkingen gemaakt als: “ik kon het aan je zien dat je het er moeilijk mee hebt.”, “je bent een beste kerel” of “wij willen alleen maar het beste voor jou”

Autoriteit opwekken

Ingeval er autoriteit wordt opgewekt gebeurt dit door of de verdachte als autoriteit neer te zetten. Dit kan door te zeggen: “Dit is niet de eerste keer voor jou dat je verhoord wordt, dus je weet hoe het werkt.” Een andere manier om autoriteit neer te zetten is het gebruikmaken van een derde. Voorbeeld hiervan is de opmerking: “Het gaat erom wat de rechter straks ervan gaat vinden.” of de opmerking: “Als een expert het zegt, dan zal het wel zo zijn”

Commitment en consistentie

‘Commitment opwekken is niets anders dan dat er afspraken worden gemaakt met de verdachte. Het gaat dan om opmerkingen als: “Wie A zegt, moet ook B zeggen.” en  “Kijk als je dingen niet wil vertellen dan moet je tegen ons vertellen en zeggen waarom je ze niet wil vertellen.”

Wederkerigheid opwekken

Hiermee wordt bedoeld dat als ik iets voor jou doe, jij iets voor mij doet. Het mooiste voorbeeld hiervan is: “Als jij nu zegt wat er gebeurt is, dan kunnen wij je helpen om schoon schip te maken.”

Sociale bewijskracht opwekken

Het opwekken van sociale bewijskracht gebeurd door te stellen als iedereen het doet dan zal het wel goed zijn. Een voorbeeld van een opmerking in dit verband is: “De meeste mensen overkomt dit niet, waarom dit gebeurt bij jou wel?” Een andere manier van sociale bewijskracht opwekken is door de verdachte te vergelijken met anderen. Een opmerking in dit verband is: “Voor sommige andere mensen doen wij al geen moeite meer.”

Schaarste opwekken

Bij schaarste opwekken wordt de verdachte het idee gegeven dat hij een unieke kans krijgt die niemand anders krijgt. Als voorbeeld hierbij geldt de opmerking van de politie tijdens het verhoor: “Dit is je enige kans om iets te vertellen over het feit waarvoor je bent aangehouden.”

Verboden verhoormethoden zijn de Zaanse verhoormethode en verhoormethoden waarbij misbruik wordt gemaakt van de verdachte of hem dingen in het vooruitzicht worden gesteld, zoals de mr. Big methode.

Na het politieverhoor

Na het politieverhoor krijgt u altijd bericht van de politie of het Openbaar Ministerie. Het kan enige tijd duren voordat u bericht krijgt van de officier van justitie. De doorlooptijden verschillen per locatie van het Openbaar Ministerie en kunnen oplopen tot twee jaren. Al die tijd wordt u nog steeds als verdachte beschouwd. Wanneer u onzeker bent over een persoonlijke situatie of als u nog steeds als verdacht bent aangemerkt, dan kunt u ook contact opnemen met uw advocaat. Uw advocaat helpt u met het verdere verloop van uw strafzaak. Belangrijk om te onthouden is dat u altijd rechten heeft, ook wanneer u strafbare feiten heeft gepleegd. Als u vindt dat u te lang moet wachten dan kunnen de advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur voor u een verzoek tot termijnstelling indienen bij de rechtbank. Ook kan een verzoek tot beëindiging van de zaak worden ingediend bij de rechtbank.

Schadevergoeding na vrijspraak of sepot:

U heeft recht op schadevergoeding als u wordt vrijgesproken of als de zaak tegen u geseponeerd wordt. Het recht op schadevergoeding bestaat vanaf het moment dat u in voorarrest bent geplaatst. Kortom de periode van ophouden voor verhoor na aanhouding komt niet voor schadevergoeding in aanmerking. U heeft recht op schadevergoeding voor de kosten van rechtsbijstand die u betaald heeft aan de advocaat. Ook kunt u recht hebben op schadevergoeding van verletkosten en verder reis en verblijfskosten. Wilt u schadevergoeding aanvragen, klik dan hier.

De politie verhoort mij als getuige

Wanneer u als getuige een uitnodiging krijgt voor een verhoor bij de politie, dan bent u niet verplicht om mee te werken. Tijdens het politieverhoor mag u als getuige ook een advocaat meenemen. U heeft altijd recht op een advocaat, ook wanneer u uit eigen initiatief meewerkt aan het verhoor. om vragen beantwoorden over diens betrokkenheid van de verdachte. U moet geen toestemming vragen aan de politie voor de bijstand van een ervaren strafrechtadvocaat.

Verschoningsrecht voor getuigen:

Als u als familielid van een verdachte bent opgeroepen voor een politieverhoor dan heeft u mogelijk het recht om geen verklaring af te leggen in verband met het aan u toekomende verschoningsrecht. Dit vormt een belangrijke uitzondering op de verplichting om te getuigen. U heeft een verschoningsrecht als u de partner bent van de verdachte en met de verdachte gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Daarnaast hebben bepaalde familieleden een verschoningsrecht. Dit zijn man, vrouw, vader, moeder, broer, zus, kind en kleinkind van de verdachte.

Geen verplichting om te verschijnen

U bent getuige van een strafbaar feit en u wordt opgeroepen door de politie om een getuigenverklaring af te leggen. U bent dan niet verplicht om te verschijnen en te verklaren. De politie kan u niet dwingen tot het afleggen van een verklaring. Wel is het zo dat de officier van justitie aan de rechter-commissaris kan vragen om u te horen. Dan geldt wel een verschijningsverplichting. Hierover leest u hieronder meer.

De rechter commissaris verhoort mij als getuige

Een rechter-commissaris is een onderzoeksrechter in strafzaken. De rechter-commissaris kan op verzoek van de officier van justitie of op verzoek van de advocaat getuigen horen en andere onderzoek laten verrichten. Als u een oproep krijgt van de rechter commissaris, dan bent u wel verplicht om naar het verhoor te gaan. Tijdens het verhoor kunt u zich dan laten bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat. Wanneer u zonder geldige reden niet komt opdagen wordt dit gezien als een strafbaar feit. Bent u als familielid opgeroepen als getuige bij de rechter-commissaris, dan heeft u ook een verschoningsrecht, zoals hiervoor vermeld. Als getuige bent u verplicht om naar waarheid te verklaren. U kunt als getuige namelijk onder ede worden gesteld. Als u onder ede staat en u liegt aantoonbaar, dan kunt u als getuige worden vervolgd voor meineed. 

Verschoningsrecht voor getuigen:

Indien u familie bent van de verdachte en u bent opgeroepen voor een verhoor bij de rechter-commissaris dan hoeft u geen verklaring af te leggen. De rechter-commissaris zal u voorafgaande aan het verhoor ook wijzen op uw verschoningsrecht. Het verschoningsrecht houdt in dat u geen verklaring hoeft af te leggen als u de echtgenoot, geregistreerd partner, vader, moeder, broer, zus, kind en kleinkind van de verdachte bent. Als u ongehuwd samenwoont zonder geregistreerd partnerschap moet u wel verklaren. U heeft dan geen verschoningsrecht.

Wel verplichting om te verschijnen

Als u bent opgeroepen als getuige om te verschijnen voor de rechter-commissaris en u blijft zonder bericht van verhindering weg bij het getuigenverhoor, dan kan een bevel medebrenging worden opgelegd. Dit houdt in dat de politie u in de vroege ochtend van uw bed ligt en meeneemt naar het cellencomplex van de rechtbank om alsnog gehoord te worden door de rechter-commissaris.

Politieverhoor Andeweg Van Doveren Advocatuur verhoormethode