Algemene voorwaarden

Andeweg Van Doveren Advocatuur

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Andeweg Van Doveren Advocatuur is de gezamenlijke handelsnaam van de eenmanszaak Andeweg Advocatuur en de eenmanszaak Van Doveren Advocatuur die zich beiden richten op het uitoefenen van het beroep van advocaat.
 2. Andeweg Advocatuur is gevestigd te Breda en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 65155254. Van Doveren Advocatuur is gevestigd te Rijen en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 63492369.
 3. Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Andeweg  Advocatuur en Van Doveren Advocatuur hun werkzaamheden uitvoeren als advocaat en zijn van toepassing op alle opdrachten – waaronder ook vervolg- en aanvullende opdrachten, alsmede verder op alle (rechts)handelingen van Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur met, voor of jegens cliënt – die de cliënt (hierna te noemen: opdrachtgever) bij Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur neerlegt en door hen worden geaccepteerd. De toepassing van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden die worden verricht door de door Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur ingeschakelde medewerkers of derden, alsmede op alle overeenkomsten tussen Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur en de opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen tussen Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur en de opdrachtgever. Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn ze ook automatisch van toepassing op nieuwe overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen tussen partijen. Onder (rechts)handelingen wordt ook begrepen onrechtmatige daad.
 5. Andeweg Advocatuur en Van Doveren Advocatuur zijn bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 Artikel 2 – Overeenkomst

 1. Er komt een overeenkomst tot stand tussen Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur en de opdrachtgever op het moment dat Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard.
 2. De overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden, het privacystatement van Andeweg Van Doveren Advocatuur en mogelijk nog andere afspraken die Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur schriftelijk met de opdrachtgever maakt. Onder schriftelijk wordt verstaan op papier (hard-copy) of via een e-mailbericht.
 3. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2, alsmede en 7:409 BW van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur en de opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever zal aan Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur alle informatie verstrekken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, evenals alle informatie die Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur van belang acht voor de behandeling van de zaak. De opdracht aan Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur zal zich inspannen om het resultaat te bereiken dat opdrachtgever voor ogen staat, maar zij garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.
 5. Voor de uitvoering van de opdracht is Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur bevoegd om gebruik te maken van de diensten van derden. Zij zal bij de selectie van deze derden zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht en bij de selectie van de door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 6. De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden.

 Artikel 3 – Honorarium en declaratie

 1. In beginsel worden de declaraties van Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur opgesteld op basis van de tijd die is besteed aan een opdracht, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (21%). De verrichte werkzaamheden worden na het einde van de overeenkomst of tussentijds door Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur aan de opdrachtgever gedeclareerd. Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur is vrij om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever. Voorschotten zullen tussentijds of achteraf na het voltooien van de opdracht worden verrekend.
 2. Het honorarium voor de werkzaamheden van Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur wordt op uurtarief afgerekend, tenzij anders is overeengekomen. Het betreft het uurtarief dat bij de aanvaarding van de opdracht door Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur aan de opdrachtgever is bevestigd, of bij gebreke daarvan het uurtarief dat Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur bij de vorige opdracht van die opdrachtgever hanteerde. Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur zal kosten die niet in het tarief zijn verwerkt aan de opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht en in het algemeen de kosten van ingeschakelde derden. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige declaratie(s).
 3. In alle gevallen is de betalingstermijn van declaraties van Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur tien dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie. Betaling door de opdrachtgever dient zonder opschorting, aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden. De betalingstermijn is een fatale termijn. De opdrachtgever is in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever over het verschuldigde de wettelijk rente verschuldigd en is Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt bepaald: a) Voor zover opdrachtgever ten tijde van het verstrekken van de opdracht niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag na de dag van aanmaning door Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur wordt voldaan; of: b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten declaratie, onverminderd het recht van Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur voorts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur is gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

 Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal uitsluitend Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur daarop aangesproken kunnen worden, waarbij alsdan geldt dat de aansprakelijkheid van die opdrachtnemer, Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur, beperkt zal zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur in verband met die verzekering draagt.
 2. Andeweg Advocatuur en Van Doveren Advocatuur zijn beiden verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.  Beroepsaansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum bedrag van € 500.000,– per aanspraak. Op verzoek verstrekt Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur aan opdrachtgever nadere informatie over de verzekering.
 3. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur in verband met die verzekering draagt.
 4. Voor zover derden (zoals bedoeld in artikel 2.5) die in verband met de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houdt de aan Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur gegeven opdracht de bevoegdheid van Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De aansprakelijkheid van Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur gaat nooit verder dan bepaald in deze voorwaarden, ongeacht of sprake is van een vordering uit hoofde van de overeenkomst of uit andere hoofde, waaronder met name onrechtmatige daad. De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 6. Anderen dan de opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur.
 7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur in verband met het verrichten van werkzaamheden door Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 Artikel 5 – Derdengelden

Andeweg Advocatuur en Van Doveren Advocatuur hebben de beschikking over een derdengeldrekening van de stichting beheer derdengelden Andeweg Advocatuur

Artikel 6 – WWFT

Indien sprake is van een meldingsplichtige WWFT situatie dienen wij melding hiervan te maken bij de betreffende instanties.

 Artikel 6 – Overige bepalingen

Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur hanteert een privacyreglement dat deel uitmaakt van de algemene voorwaarden. De privacyverklaring wordt u toegestuurd gelijktijdig met het toezenden van de algemene voorwaarden indien u daarom verzoekt. Deze worden tevens gepubliceerd op de website www.andewegvandoverenadvocatuur.nl

Artikel 7 – Toepasselijk recht

Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Andeweg Advocatuur of Van Doveren Advocatuur en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 8 – Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Andeweg Van Doveren Advocatuur beschikt over een interne klachtenregeling, welke is gepubliceerd op de website www.andewegvandoverenadvocatuur.nl en op verzoek kan worden toegezonden.