Bedreiging – Strafrechtadvocaat

Wordt u verdacht van bedreiging dan is dat heel vervelend, u gaat een politieverhoor bedreiging tegemoet. Dit kan zijn bedreiging met geweld of bedreiging met de dood. Vooral als u hiervoor moet voorkomen bij de politierechter of als u bent uitgenodigd voor een OM zitting. U vraagt zich dan af waar moet ik opletten bij het politieverhoor. Kan ik voor belediging in voorarrest worden genomen? wanneer is bedreiging strafbaar? Welk bewijs is er tegen mij? Wat zijn de mogelijkheden voor verweer en welke straffen worden voor bedreiging opgelegd.  Hierna volgt het antwoord op deze vragen.

Direct een advocaat nodig voor bedreiging

klik op de afbeelding

Bedreiging Andeweg Van Doveren Advocatuur

Strafbaarheid

Bedreiging is strafbaar gesteld in artikel 285 Wetboek van Strafrecht. De tekst van de wet luidt als volgt.

Artikel 285:
lid 1. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

lid 2. Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

lid 3. Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

lid 4. Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Politieverhoor bedreiging

Als u bent aangehouden voor het strafbare feit bedreiging is het van belang dat u eerst uitgebreid overlegt met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Ook als u door de politie schriftelijk ontboden bent om op verhoor te komen doet u er verstandig aan om vooraf een advocaat van Andeweg Van Doveren te consulteren. Niet elke bedreiging is een strafbare feit. De politie kan u voor de duur van 9 uren ophouden voor het politieverhoor bedreiging.

Voorarrest bedreiging

Het strafbare feit bedreiging is een feit waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Bedreiging met bepaalde ernstige misdrijven is specifiek genoemd als feit waarvoor voorarrest mogelijk is. Op onze pagina voorarrest leest u meer informatie over voorarrest en de duur ervan.

Voorarrest minderjarige

De hoofdregel is dat een minderjarige die verdacht wordt van het plegen van bedreiging niet in voorarrest genomen wordt. Hierop is één uitzondering. De uitzondering is bedreiging door het tonen van een (nep)vuurwapen. Dan is er sprake van bedreiging met de dood. In dat geval is het uitgangspunt van het Openbaar Ministerie voorgeleiden bij de kinderrechter-commissaris. Dit uitgangspunt is terug te vinden in de  richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt

Voorarrest volwassenen

Voorarrest ingeval van de verdenking bedreiging komt bij volwassenen voor als er sprake is van meermalen recidive bij een mondelinge of schriftelijke bedreiging. Wordt er een steekwapen of een slagwapen getoond en is er sprake van recidive dan kan er ook voorarrest worden toegepast. Bij het tonen van een (nep)vuurwapen of inrijden op een persoon wordt in beginsel altijd voorarrest toegepast. Dit wordt gezien als bedreiging met geweld of bedreiging met de dood.

Bewijs bedreiging

Er is een groot verschil tussen bedreigd worden en zich bedreigd voelen. Niet elke bedreiging is dus strafbaar. Als er sprake is van bijvoorbeeld een bedreiging met geweld naar een politieagent is het bewijs eenvoudig te leveren. Een proces-verbaal van bevindingen van de politieagent is dan voldoende om als bewijs te dienen. Dit komt omdat de agent een eed heeft afgelegd dat hij altijd naar waarheid zal verklaren. Aan deze ambtseed hecht de politierechter veel waarde.

Als het gaat om een bedreiging van een willekeurig ander persoon dan een politieagent zijn er twee bewijsmiddelen nodig om tot een veroordeling te komen. Het eerste bewijsmiddel is de aangifte van het slachtoffer. Het tweede bewijsmiddel zal dan vaak een getuigenverklaring zijn. Als de bedreiging schriftelijk is gegaan, kan dit schriftelijke stuk (e-mail, brief, whatsappbericht) als tweede bewijsmiddel dienen. Uiteraard is dan wel vereist dat deze schriftelijke bedreiging is te herleiden naar u als verdachte. Is er sprake van een getuigenverklaring dan zal de advocaat van Andeweg van Doveren Advocatuur die uw zaak behandelt in veel gevallen de getuige willen ondervragen. Dit om vast te stellen of de getuigenverklaring wel op waarheid berust en of de getuige wel betrouwbaar is.

Er zijn ook situaties denkbaar dat er aangifte is van bedreiging met de dood, maar dat er geen getuigenbewijs is. In dat geval kan forensisch bewijs een uitkomst bieden. Bijvoorbeeld de situatie dat er sprake is van bedreiging met een vuurwapen. De verdachte wordt in de wijk waar het slachtoffer woont aangetroffen met een vuurwapen in de auto. Daarnaast blijkt ook nog dat de telefoon van verdachte een zendmast heeft aangestraald in de straat waar het slachtoffer woonachtig is, ten tijde van de bedreiging. Dit samenstel van feiten maakt dat de verdachte iets heeft uit te leggen. Blijft een goede uitleg uit, dan kan de rechter het strafbare feit bewezen verklaren. De bewijsmiddelen apart gezien zijn onvoldoende voor bewijs, maar in samenhang gezien kan hier het bewijs voor bedreiging uit worden afgeleid. Dit noemt men schakelbewijs. De verdachte zal tijdens het politieverhoor bedreiging geconfronteerd worden met dit schakelbewijs.

Verweren bedreiging

De advocaten van Andeweg Van Doveren zijn vindingrijk als het gaat om verweren ter verdediging van uw strafzaak.

Voorbeelden van mogelijke verweren zijn

* de bedreiging is niet aan te merken als een strafbaar feit
* er is geen sprake van opzet
* de bedreiging heeft de persoon niet bereikt.
* u bent onterecht als verdachte aangemerkt, er is sprake van een persoonsverwisseling
* zaak is te oud om nog te vervolgen
* er is onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

De rechtbank Rotterdam heeft onlangs in een uitspraak (ECLI:NL:RBROT:2020:5678) geoordeeld dat de aangifte onvoldoende betrouwbaar was om als bewijs te dienen. Vrijspraak volgde dan ook.

Strafeis officier van justitie

De officier van justitie hanteert richtlijnen om de strafeis te bepalen bij een OM zitting, zitting bij de politierechter of zitting bij de meervoudige strafkamer. Daarbij kunnen strafverzwarende omstandigheden gelden. Deze strafverzwarende omstandigheden verhogen de strafeis. Wij merken expliciet op dat de strafeis van de officier van justitie niet de straf hoeft te zijn die ook wordt opgelegd door de rechter. De rechtbanken in Nederland hanteren hun eigen richtlijnen. Deze vindt u terug onder het kopje straffen.

Strafeis minderjarigen

De officier van justitie bekijkt per minderjarige wat een passende strafeis is. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de minderjarige en het opvoedkundig aspect. De Raad voor Kinderbescherming adviseert de officier van justitie en rechter over welke straf passend en geboden is. Bij de tabel strafeis bedreiging minderjarige geldt de volgende legenda.

GB – Geldboete
TS = Taakstraf

Strafeis bedreiging minderjarigen

285 Sr bedreigingStrafeis
Bedreiging mondeling of via internetTS 20 uur / GB € 100
Bedreiging met tonen mesTS 60 uur
Bedreiging met tonen (nep)vuurwapenJeugddetentie onvoorwaardelijk

Strafeis volwassenen

De strafeis van de officier van justitie houdt bij volwassenen rekening met het feit of er sprake is van een eerdere veroordeling voor hetzelfde strafbare feit.. De strafeis is gebaseerd op de richtlijn voor strafvordering bedreiging. De strafeisen uit deze richtlijn treft u hieronder aan. Bij alle tabellen geldt de volgende legenda.

TS = Taakstraf
GB – Geldboete
GS = Gevangenisstraf
OBM = Ontzegging besturen motorrijtuig
ov = onvoorwaardelijk
5j = recidive binnen 5 jaar
2j = recidive binnen 2 jaar

Strafeis bedreiging volwassenen

First offender1x recidiveMeermalen recidive
Bedreiging mondelingGB € 2505jGB € 375GS 20 dagen
2jGB € 375 of TS 28 uur
Bedreiging Schriftelijk (per sms, twitter, internet e.d.)GB € 4005jGB € 600GS 1 maand ov
2jGB € 600 of TS 48 uur
Bedreiging met tonen slag- of stootwapen TS 40 uur5jTS 60 uurGS 5 weken ov
2jTS 60 uur of
GS 1 maand
Bedreiging met steekwapenTS 60 uur5jTS 90 uurGS 2 maanden ov
2jTS 90 uur of
GS 6 weken
Bedreiging met nepvuurwapen tonenTS 150 uur5jTS 220 uurGS 5 maanden ov
j2TS 220 uur of
GS 16 weken
Bedreiging met vuurwapen tonenGS 4 maanden5jGS 6 maandenGS 8 maanden ov
2jGS 6 maanden
Bedreiging door Inrijden op persoonTS 150 uur +
OBM 6 maanden
5jTS 220 uur +
OBM 6 maanden
GS 5 maanden ov +
OBM 6 maanden
2jTS 220 uur of
GS 16 weken +
OBM 6 maanden

Straffen

Welke straffen worden er door de rechtbanken in Nederland opgelegd? Uiteraard is de hoogte van de straf afhankelijk van verschillende factoren. Zoals bijvoorbeeld eerdere veroordelingen voor gelijksoortige feiten de afgelopen twee of vijf jaar. De aard van de persoon tegen wie het strafbare feit is gericht. Is er sprake van medeplegen? (met meerdere verdachten het strafbare feit plegen). In de onderstaande tabellen geven wij inzicht op basis van de richtlijnen voor rechters wat de meest gangbare straffen zijn. De rechter mag van deze richtlijnen afwijken. Voor de straf maakt het natuurlijk verschil of er sprake is van bedreiging met de dood of bedreiging met geweld.

Straffen minderjarigen

OmschrijvingStraf
Bedreiging mondeling of via internetVanaf 20 uur taakstraf
Bedreiging van politiciVanaf 30 uur taakstraf
tonen van een mesVanaf 60 uur taakstraf
tonen van een (nep)vuurwapen120 uur taakstraf of twee maanden jeugddetentie

Straffen volwassenen

In het oriëntatiepunt is met de eventuele samenloop met het voorhanden hebben van een wapen geen rekening gehouden. Strafverzwarende omstandigheden kunnen zijn:
* agressie in het verkeer
* bedreiging tijdens evenementen (inclusief voetbalwedstrijden)
* huiselijk geweld
Voor zover het feit is begaan tegen een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder indien het misdrijf is gepleegd gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn of haar bediening dan wel tegen een professionele hulpverlener (brandweerman, ambulancebroeder, arts, verpleegkundige e.d.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, machinist, trambestuurder e.d.) kan de in het oriëntatiepunt genoemde straf worden verhoogd met 33% tot 100%

OmschrijvingStraf
Bedreiging€ 250,00 geldboete
Tonen van slag of stootwapen40 uur taakstraf
Tonen van steekwapen60 uur taakstraf
Tonen van (nep)vuurwapen4 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk
Inrijden op persoon4 maanden gevangenisstraf onvoorwaardelijk
Bedreiging Andeweg Van Doveren Advocatuur
Bedreiging Andeweg Van Doveren Advocatuur