Belediging – Strafrechtadvocaat

Wordt u verdacht van belediging dan is dat heel vervelend, vooral als u hiervoor moet voorkomen bij de politierechter of als u bent uitgenodigd voor een OM zitting. U vraagt zich dan af waar moet ik opletten bij het politieverhoor. Kan ik voor belediging in voorarrest worden genomen? wanneer is belediging strafbaar? Welk bewijs is er tegen mij? Wat zijn de mogelijkheden voor verweer en welke straffen worden voor belediging opgelegd.  Hierna volgt het antwoord op deze vragen.

Direct een advocaat nodig voor belediging

Klik op de afbeelding

Belediging advocaat Andeweg Van Doveren Advocatuur

Strafbaarheid belediging

Artikel 266 Wetboek van Strafrecht
Wanneer is belediging strafbaar. De strafbaarstelling is opgenomen in artikel 266 Wetboek van Strafrecht. Artikel 266 Strafrecht luidt als volgt:

lid 1: Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of bij afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt als eenvoudige belediging gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
lid 2: Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geen over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.

Artikel 261 Wetboek van Strafrecht
Om te bepalen of belediging strafbaar is, dient eerst vastgesteld te worden of er sprake is smaad of smaadschrift volgens artikel 261 Wetboek van Strafrecht. Artikel 261 Strafrecht luidt als volgt:

lid 1: Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt als schuldig aan smaad, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie.
lid 2: Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Artikel 267 Wetboek van Strafrecht

De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan:

 1. het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling
 2. een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening
 3. het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat

Bij een belediging is er in het strafrecht een onderscheid gemaakt tussen een bedoelde en onbedoelde belediging. Het is namelijk lastig vast te stellen wanneer iemand zich beledigd voelt en of er ook een intentie was om iemand te beledigingen. In artikel 267 wordt er onderscheid gemaakt in:

 • Belediging van het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling
 • Belediging ambtenaar (gaat het om een ambtenaar in functie?)
 • Het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat
 • Majesteitsschennis

Artikel 137c Wetboek van Strafrecht

lid 1: Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

1. belediging

Een belediging is een opzettelijke belediging die niet strafrechtelijk vervolgd wordt. Dit houdt in dat het slachtoffer geen aangifte doet, waardoor de belediging ongestraft blijft. Een belediging kan dus wel strafbaar zijn, maar dan moet er aangifte gedaan zijn en het Openbaar Ministerie moet hebben besloten om de verdachte te vervolgen.

2. Groepsbelediging

Een groepsbelediging is niet alleen een vorm van belediging, maar wordt ook gezien als een vorm van discriminatie. Dit omdat op een ongerechtvaardigde wijze onderscheid wordt gemaakt tussen groepen mensen wegens hun ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid, psychische en verstandelijke handicap. De meest bekende zaak is over groepsbelediging is de uitspraak van een politicus over meer of minder Marokkanen.

3.Smaad

Wanneer iemand met opzet iemands eer of goede name schade aandoet, dan is er sprake van smaad. Een slachtoffer doet dan aangifte wanneer er nare dingen gezegd zijn over het individu, een groep of een organisatie. Wanneer men zich op papier negatief uitlaat tegenover een ander, dan wordt dit een smaadschrift genoemd.

4. Laster

Als iemand zwart wordt gemaakt door openbare uitlatingen die niet gegrond zijn op feiten, dan spreken we van laster. Iemand baseert zich dus op leugens. Ook een lasterlijke aanklacht kan voorkomen. In dat geval wordt er bewust een valse aangifte gedaan tegen een persoon.

Politieverhoor belediging

Als u verdacht wordt van belediging en u bent ontboden voor een politieverhoor dan is het goed om te weten dat u maximaal 9 uur voor verhoor kunt worden opgehouden op een politiebureau, waarbij de tijd tussen middernacht en negen uur in de ochtend niet meetelt voor deze negen uren. Bent u zonder vaste woon of verblijfplaats dan kunt u maximaal negen uur worden opgehouden voor verhoor.

Voorarrest belediging

Op onze pagina voorarrest kunt u lezen bij welke strafbare feiten voorarrest mogelijk is. Voorarrest is mogelijk als het gaat om groepsbelediging op grond van artikel 137c Wetboek van Strafrecht.

Voorarrest minderjarige

Een minderjarige zal bij belediging niet in voorarrest worden genomen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan hiertoe worden overgegaan. Het zal dan moeten gaan om een ernstige groepsbelediging. De officier van justitie zal dan eerder kiezen om een vorm van huisarrest op te leggen.

Voorarrest volwassenen

Een volwassene die het strafbare feit van belediging pleegt kan hiervoor niet in voorarrest worden genomen. Hierop zijn slechts twee uitzonderingen mogelijk. De eerste uitzondering is het plegen van een groepsbelediging (artikel 137c Wetboek van Strafrecht). De tweede uitzondering is dat de verdachte geen vaste woon of verblijfplaats in Nederland heeft.

Bewijs belediging

Om tot een veroordeling van te komen, moet er bewijs zijn dat er sprake is van een strafbare belediging en dat u de het feit ook heeft gepleegd.

De beoordeling van het bewijs of er sprake is van een strafbare feit is afhankelijk van de betekenis van de uitlating en het doel van de uitlating. Verder is van belang of er publiek bij aanwezig was toen de beledigende uitspraak werd geuit en tegen wie het was gericht. Een belediging van een ambtenaar in functie wordt immers zwaarder gestraft. Het opsteken van een middelvinger tegen een politieagent is weer geen belediging.

Bij de betekenis van de uitlating gaat het erom welke betekenis het gebruikte woord heeft. Sommige woorden zijn per definitie beledigend, maar bij andere woorden is dat niet op voorhand duidelijk. Neem bijvoorbeeld het woord lullo. Dit woord kan slaan op een student die lid is van een dispuut, maar kan ook beledigend zijn afhankelijk van de context waarin het woord gebruikt wordt.

Verweren belediging

Om tot een goed verweer te komen is het van groot belang te weten hoe de situatie was ten tijde van de belediging, wat ging eraan vooraf, tegen wie was het gericht en in welke context heeft het plaatsgevonden. Als dit allemaal duidelijk is dan kunnen de gespecialiseerde strafrechtadvocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur het verweer in uw strafzaak opstellen en voorhouden aan de politierechter als u moet voorkomen of aan de officier van justitie als u een oproep heeft ontvangen voor een OM zitting.

Voorbeelden van mogelijke verweren zijn

* de belediging is niet aan te merken als een strafrechtelijke belediging
* er is geen sprake van opzet op de belediging
* de beledigde persoon heeft geen aangifte gedaan
* u bent onterecht als verdachte aangemerkt, er is sprake van een persoonsverwisseling
* de belediging valt onder de vrijheid van meningsuiting
* zaak is te oud om nog te vervolgen

Strafeis officier van justitie

De officier van justitie bepaalt zijn strafeis aan de hand van richtlijnen. Daarbij kunnen strafverzwarende omstandigheden gelden. Deze strafverzwarende omstandigheden zullen de strafeis verhogen. Wij merken nadrukkelijk op dat de strafeis van de officier van justitie niet de straf hoeft te zijn die ook wordt opgelegd door de rechter. De rechtbanken in Nederland hanteren hun eigen richtlijnen. Deze vindt u terug onder het kopje straffen.

Strafeis minderjarigen

Bij minderjarigen kan de officier van justitie besluiten om een Halt straf op te leggen. De hoogte is bij een Halt straf mede afhankelijk van de leeftijd van de minderjarige. Hoe ouder hoe hoger omdat er dan meer normbesef moet zijn bij de minderjarige. De strafeis belediging minderjarige is gebaseerd op de richtlijn kader voor strafvordering jeugd en adolescenten inclusief strafmaten Halt. Bij de tabel geldt de volgende legenda.

TS = Taakstraf
GB – Geldboete

Strafeis belediging minderjarigen

266 Sr beledigingStrafeis
Belediging
(NB: hieronder kan ook het verspreiden van naaktfoto’s vallen. Zeer casuïstisch te bepalen of dit kinderporno betreft of belediging, maatwerk ook qua strafeis, zie hierover het gepubliceerde OM-beleid in zaken van kinderporno en sexting met minderjarige verdachten)
TS 20 uur / GB € 100

Strafeis volwassenen

De strafeis van de officier van justitie houdt bij volwassenen rekening met het feit of er sprake is van recidive. Dit wil zeggen een eerdere veroordeling voor hetzelfde strafbare feit. De strafeis is gebaseerd op de richtlijn voor strafvordering belediging. De strafeisen uit deze richtlijn treft u hieronder aan. Bij alle tabellen geldt de volgende legenda.

TS = Taakstraf
GB – Geldboete
GS = Gevangenisstraf
ov = onvoorwaardelijk
5j = recidive binnen 5 jaar
2j = recidive binnen 2 jaar

Strafeis belediging volwassenen

First offender1x recidiveMeermalen recidive
Belediging

niet openbaar
GB € 1505jGB € 225Eis TS 24 uur of
2jGB € 225 of TS 16 uurGS 12 dagen ov
Belediging

openbaar
GB € 2005jGB € 300Eis TS 32 uur of
2jGB € 300 of TS 24 uurGS 16 dagen ov

Strafverzwarende omstandigheden zijn bij belediging voor volwassenen onder andere:

 1. De aard en ernst van de belediging (bijvoorbeeld spugen, een tirade) en de mate waarin iemands eer of goede naam/morele integriteit wordt aangerand of aangetast.
 2. Medeplegen
 3. Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen of journalisten (+200%)
 4. Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)
 5. Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

Straffen

Wat voor straffen staan er op belediging? De rechtbanken in Nederland hebben onderling afspraken gemaakt over hoe strafbare feiten worden bestraft. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat elke verdachte in Nederland dezelfde straf kan worden opgelegd. Afwijken van de richtlijnen is door een rechter altijd mogelijk. Niet elke strafzaak is namelijk hetzelfde.

Straffen minderjarigen

Minderjarigen worden op een andere wijze bestraft dan volwassenen. Bij minderjarigen staat het opvoedkundige aspect meer op de voorgrond dan de daadwerkelijke bestraffing. De straffen voor minderjarigen volgens de richtlijn van de rechtbanken in Nederland zijn volgens onderstaande tabel. 

Straffen minderjarige belediging

OmschrijvingOriëntatiepunt
Belediging20 uur taakstraf
(evt. geldboete € 100)

Straffen volwassenen

Voor volwassenen geldt dat de bestraffing van belediging plaatsvindt in de geldboetesfeer. Bij de richtlijn voor bestraffing van belediging houdt de rechter rekening met de volgende omstandigheden. Voor zover het feit is begaan tegen een politieagent, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een andere toezichthouder indien het misdrijf is gepleegd gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn of haar bediening dan wel tegen een professionele hulpverlener (brandweerman, ambulancebroeder, arts, verpleegkundige e.d.) of functionaris in het openbaar vervoer (buschauffeur, machinist, trambestuurder e.d.) kan de in het oriëntatiepunt genoemde straf worden verhoogd met 33% tot 100%. 

Straffen volwassenen belediging

OmschrijvingOriëntatiepunt
BeledigingGeldboete € 150

Zaak aanmelden

Als u goed voorbereid wilt zijn en een goede verdediging wilt tegen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Dit kan via het aanmeldformulier door op de aanmeldknop te klikken of via de Whastsapp knop linksonder op deze pagina. Andeweg Van Doveren Advocatuur zal dan op korte termijn contact met u opnemen om de mogelijkheden van uw zaak te bespreken. De rechtsbijstand kan op pro deo basis en tegen gerduceerd uurtarief of zaaktarief plaatsvinden. Aarzel niet en contacteer ons. onbedoelde belediging

Belediging advocaat Andeweg Van Doveren Advocatuur
Advocaat belediging Andeweg Van Doveren Advocatuur