Belediging – Strafrechtadvocaat

Wordt u verdacht van belediging dan is dat heel vervelend, vooral als u hiervoor moet voorkomen bij de politierechter of als u bent uitgenodigd voor een OM zitting. U vraagt zich dan af wanneer is belediging strafbaar? Welk bewijs is er tegen mij? Wat zijn de mogelijkheden voor verweer en welke straffen worden voor belediging opgelegd.  Hierna volgt het antwoord op deze vragen.

* Politieverhoor en voorarrest
* Srafbaarheid
* Bewijs

* Verweren
* Straffen 

* Zaak aanmelden

Politieverhoor en voorarrest belediging

Als u verdacht wordt van belediging en u bent ontboden voor een politieverhoor dan is het goed om te weten dat u maximaal 6 uur voor verhoor kunt worden opgehouden op een politiebureau, waarbij de tijd tussen middernacht en negen uur in de ochtend niet meetelt voor deze zes uren. Bent u zonder vaste woon of verblijfplaats dan kunt u maximaal negen uur worden opgehouden voor verhoor en kunt u wel in voorarrest worden geplaatst. Heeft u wel een vaste woon of verblijfplaats in Nederland dan kunt u niet in voorarrest worden genomen.

Strafbaarheid

Artikel 266
Wanneer is belediging strafbaar. De strafbaarstelling is opgenomen in artikel 266 Wetboek van Strafrecht. Artikel 266 Strafrecht luidt als volgt:

lid 1: Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of bij afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt als eenvoudige belediging gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
lid 2: Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geen over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.

Artikel 261
Om te bepalen of belediging strafbaar is, dient eerst vastgesteld te worden of er sprake is smaad of smaadschrift volgens artikel 261 Wetboek van Strafrecht. Artikel 261 Strafrecht luidt als volgt:

lid 1: Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door tenlastelegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt als schuldig aan smaad, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie.
lid 2: Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Artikel 267
Bij een belediging is er in het strafrecht een onderscheid gemaakt tussen een bedoelde en onbedoelde belediging. Het is namelijk lastig vast te stellen wanneer iemand zich beledigd voelt en of er ook een intentie was om iemand te beledigingen. In artikel 267 wordt er onderscheid gemaakt in:

  • Belediging van het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling
  • Belediging ambtenaar (gaat het om een ambtenaar in functie?)
  • Het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat
  • Majesteitsschennis

Wanneer is er sprake van belediging, smaad of laster?

Belediging

Een belediging is een opzettelijke belediging die niet strafrechtelijk vervolgd wordt. Dit houdt in dat het slachtoffer geen aangifte doet, waardoor de belediging ongestraft blijft. Een belediging kan dus wel strafbaar zijn, maar dan moet er aangifte gedaan zijn en het Openbaar Ministerie moet hebben besloten om de verdachte te vervolgen.

Smaad

Wanneer iemand met opzet iemands eer of goede name schade aandoet, dan is er sprake van Smaad. Een slachtoffer doet dan aangifte wanneer er nare dingen gezegd zijn over het individu, een groep of een organisatie. Wanneer men zich op papier negatief uitlaat tegenover een ander, dan wordt dit een smaadschrift genoemd.

Laster

Als iemand zwart wordt gemaakt door openbare uitlatingen die niet gegrond zijn op feiten, dan spreken we van laster. Iemand baseert zich dus op leugens. Ook een lasterlijke aanklacht kan voorkomen. In dat geval wordt er bewust een valse aangifte gedaan tegen een persoon.

Bewijs belediging

Om tot een veroordeling van belediging te komen, moet er bewijs zijn dat er sprake is van een strafbare belediging en dat u de het feit ook heeft gepleegd.

De beoordeling van het bewijs of er sprake is van een strafbare belediging is afhankelijk van de betekenis van de uitlating en het doel van de uitlating. Verder is van belang of er publiek bij aanwezig was toen de belediging werd geuit en tegen wie de belediging is gericht. Een belediging van een ambtenaar in functie wordt immers zwaarder gestraft. Het opsteken van een middelvinger tegen een politieagent is weer geen belediging

Bij de betekenis van de uitlating gaat het erom welke betekenis het woord van de belediging heeft. Sommige woorden zijn per definitie beledigend, maar bij andere woorden is dat niet op voorhand duidelijk. Neem bijvoorbeeld het woord lullo. Dit woord kan slaan op een student die lid is van een dispuut, maar kan ook beledigend zijn afhankelijk van de context waarin het woord gebruikt wordt.

Verweren belediging

Om tot een goed verweer te komen is het van groot belang te weten hoe de situatie was ten tijde van de belediging, wat ging eraan vooraf, tegen wie was het gericht en in welke context de belediging heeft plaatsgevonden. Als dit allemaal duidelijk is dan kunnen de gespecialiseerde strafrechtadvocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur het verweer in uw strafzaak opstellen en voorhouden aan de politierechter als u moet voorkomen of aan de officier van justitie als u een oproep heeft ontvangen voor een OM zitting.

Voorbeelden van mogelijke verweren zijn

* de belediging is niet aan te merken als een strafrechtelijke belediging
* er is geen sprake van opzet op de belediging
* de beledigde persoon heeft geen aangifte gedaan
* u bent onterecht als verdachte aangemerkt, er is sprake van een persoonsverwisseling
* de belediging valt onder de vrijheid van meningsuiting
* zaak is te oud om nog te vervolgen

Straffen

Straffen volwassenen

Voor volwassenen geldt dat de bestraffing van belediging plaatsvindt in de geldboetesfeer. De geldboete vangt aan vanaf een bedrag van € 150,00 en kan oplopen tot € 300,00. De hoogte van de geldboete wordt hoger als er sprake is van een belediging van een ambtenaar in functie. Onder een ambtenaar in functie worden niet alleen politieagenten verstaan, maar ook hulpverleners. Hulpverleners zijn onder andere brandweerpersoneel, ambulancepersoneel, artsen en verpleegkundigen. Maar ook een buschauffeur, machinist en conducteur vallen onder het begrip hulpverleners. Verder is het voor de hoogte van de geldboete van belang of de belediging in het bijzijn van omstanders heeft plaatsgevonden, die de belediging ook gehoord hebben.

Straffen minderjarigen

Minderjarigen worden op een andere wijze bestraft dan volwassenen. Bij minderjarigen staat het opvoedkundige aspect meer op de voorgrond dan de daadwerkelijke bestraffing. Het uitgangspunt bij minderjarigen is een taakstraf van 20 uur bij een eenvoudige belediging en een taakstraf van 25 uur als er sprake is van belediging van een ambtenaar in functie.

Zaak aanmelden

Als u goed voorbereid wilt zijn en een goede verdediging wilt tegen de aanklacht belediging, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Dit kan via het aanmeldformulier door op de aanmeldknop te klikken of via de Whastsapp knop linksonder op deze pagina. Andeweg Van Doveren Advocatuur zal dan op korte termijn contact met u opnemen om de mogelijkheden van uw zaak te bespreken. De rechtsbijstand kan op pro deo basis en tegen gerduceerd uurtarief of zaaktarief plaatsvinden. Aarzel niet en contacteer ons. onbedoelde belediging

Belediging advocaat Andeweg Van Doveren Advocatuur

Advocaat belediging Andeweg Van Doveren Advocatuur