Meervoudige strafkamer

Als de officier van justitie uw zaak voorlegt aan de meervoudige strafkamer, krijgt u een dagvaarding uitgereikt. Dat betekend dat u wordt vervolgd en moet voorkomen. De officier bepaalt voor welke soort rechter u wordt gedagvaard. Dat kan een politierechter zijn of een meervoudige strafkamer. Minderjarigen vanaf 12 jaar krijgen een dagvaarding om te verschijnen voor de kinderrechter. De officier van justitie zal in het requisitoir de strafeis bekend maken. Daarna volgt twee weken later schriftelijk de uitspraak (vonnis) door de meervoudige strafkamer. Heeft u rechtsbijstand nodig? De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur zijn gespecialiseerde strafrechtadvocaten / strafpleiters. Onze advocaten verlenen pro deo rechtsbijstand. In het navolgende geven wij antwoord op de volgende vragen. Klik op de vraag en de pagina gaat automatisch naar het antwoord toe. 

Wat is een meervoudige strafkamer?

Welke strafzaken worden door de meervoudige strafkamer behandeld?

Hoe verloopt de procedure bij de meervoudige strafkamer?

Welke straffen kan een meervoudige strafkamer opleggen?

Wat is een meervoudige strafkamer?

Een meervoudige kamer bestaat uit drie rechters die een rechterlijk college vormen die gezamenlijk de strafzaak berechten. Deze drie rechters vormen gezamenlijk de meervoudige strafkamer. Eén van deze rechters treedt op als voorzitter en behandelt de strafzaak met u als verdachte. De andere twee rechters kunnen soms ook vragen aan u stellen. Na afloop van de zitting gaan de rechters onderling overleggen over uw strafzaak om tot een uitspraak te komen. De uitspraak van de meervoudige kamer noemt men een vonnis. Er bestaat ook een enkelvoudige kamer. Hiermee wordt de politierechter bedoeld.  Een politierechter is één rechter die eenvoudige zaken behandeld. Dit is dus iets anders dan de drie rechters die de meervoudige strafkamer vormen. Er zijn meerdere soorten meervoudige kamers. bijvoorbeeld meervoudige strafkamer kinderrechters, meervoudige strafkamer economische delicten, TBS kamer.

Direct een strafrechtadvocaat nodig voor een meervoudige kamer zitting?

Klik op de afbeelding.

Dagvaarding / Voorkomen Meervoudige strafkamer

Welke strafzaken worden door de meervoudige strafkamer behandeld?

De meervoudige kamer behandeld alle soorten strafzaken. Hierbij gaat het zwaardere strafzaken, zoals bijvoorbeeld het bekende Marengo proces. Daarnaast worden ingewikkelde zaken, complexe strafzaken en grote strafzaken behandeld die door door de officier van justitie van het Openbaar Ministerie worden aangebracht bij de rechtbank. Ook strafzaken waarbij stelselmatige daders terecht staan worden bij de meervoudige kamer berecht. Daarnaast kunnen ook minderjarige verdachte worden berecht door de meervoudige kamer. Het is van belang voor u als verdachte om bijstand te hebben van een ervaren strafrechtadvocaat. U kunt zich laten bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat van Andeweg Van Doveren Advocatuur. U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres info@andewegvandoverenadvocatuur.nl of door het contactformulier in te vullen.

Hoe verloopt de procedure bij de meervoudige strafkamer?

Een procedure bij de meervoudige kamer verloopt net even iets anders dan bij de politierechter. Vaak zijn er bij de meervoudige kamer ook slachtoffers aanwezig die het spreekrecht willen uitoefenen. Ook slachtoffers kunnen een vordering benadeelde partij  indienen om schadevergoeding te eisen. Dit kan dan gaan om smartengeld of vergoeding van materiele schade. De meervoudige kamer beoordeelt deze schadevergoedingen en de meervoudige kamer beslist over de toe te wijzen hoogte van de schadevergoeding. Bij de behandeling van uw strafzaak wordt volgens een vast stramien gewerkt. Een strafzaak bij de meervoudige strafkamer verloopt als volgt:

 1. controleren personalia verdachte

 2. voordracht tenlastelegging door officier van justitie

 3. ondervraging verdachte door meervoudige strafkamer

 4. bespreking van uw persoonlijke omstandigheden

 5. bespreking van de vordering benadeelde partij door slachtoffer

 6. spreekrecht door slachtoffer

 7. requisitoir door de officier van justitie

 8. pleidooi door de advocaat

 9. repliek van de officier van justitie

 10. dupliek van de advocaat

 11. laatste woord van de verdachte

 12. raadkamer door meervoudige strafkamer

 13. vonnis van de meervoudige strafkamer

Controleren personalia verdachte

De voorzitter van de meervoudige strafkamer zal uw personalia controleren om vast te stellen of u degene bent die ook gedagvaard is door de officier van justitie van het Openbaar Ministerie. Dit doet de voorzitter van de meervoudige kamer door u te vragen naar uw naam, adres, woonplaats en uw geboortedatum. Eventueel kan er gevraagd worden om uw identiteitskaart te tonen.

Voordracht tenlastelegging door officier van justitie

De officier van justitie wordt door de voorzitter van de meervoudige kamer in de gelegenheid gesteld om voor te dragen van welk strafbaar feit of strafbare feiten u  wordt verdacht. De officier van justitie leest dan de tenlastelegging voor die in de dagvaarding staat opgeschreven.

Ondervraging verdachte door meervoudige strafkamer

De meervoudige strafkamer gaat u vragen stellen over het strafbare feit waarvan u verdacht wordt. De eerste vraag is vaak of het klopt dat u het strafbare feit heeft gepleegd. U bent niet verplicht om antwoord te geven op de vragen van de rechter en de officier van justitie.  U mag gebruik maken van het zwijgrecht. De voorzitter zal vervolgens het politiedossier met u bespreken. Hierin staan onder andere de aangifte, getuigenverklaringen, verhoor van u als verdachte. Daarnaast kan het politiedossier ook een proces-verbaal van bevindingen bevatten. Dit zijn waarnemingen van agenten, bijvoorbeeld het waarnemen van letsel of het uitkijken van camerabeelden. Als de voorzitter van de strafkamer de vragen heeft gesteld, dan stelt de voorzitter de andere rechters van de meervoudige strafkamer in de gelegenheid om ook vragen aan u als verdachte te stellen. Vervolgens mogen de officier van justitie en uw advocaat vragen aan u stellen over de feiten. Eventueel worden er tijdens de behandeling van de zaak nog getuigen gehoord. Ook kunnen er tijdens de behandeling van de zaak deskundigen worden gehoord. Ook uw strafrechtadvocaat mag vragen stellen aan de getuigen en deskundigen.

Bespreking van uw persoonlijke omstandigheden

De meervoudige kamer gaat vervolgens over tot het stellen van vragen over uw persoonlijke situatie. Dit zijn vragen over wie u bent en wat u doet in het dagelijkse leven (werk en inkomen) Daarnaast worden vragen gesteld over uw gezinssituatie en of u goed kunt rond inkomen. Ook kunnen er vragen aan u gesteld worden of er sprake is van hulpverlening jegens u of uw gezinsleden. Op deze wijze kan de meervoudige strafkamer rekening houden uw persoonlijke situatie als er een straf moet worden opgelegd.

Bespreking van de vordering benadeelde partij door slachtoffer

Een slachtoffer kan in de strafzaak een verzoek indienen tot schadevergoeding. Dit kan bestaan uit smartengeld en schadevergoeding van materiele schade. De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur behandelen tijdens het pleidooi de vordering van de benadeelde partij en vermelden waarom bepaalde posten niet kunnen worden toegewezen. Ook spreekt de advocaat zich uit over het gevraagde smartengeld en de hoogte daarvan.

Spreekrecht door slachtoffer

Een slachtoffer kan ook gebruik maken van het spreekrecht om aan de rechter toe te lichten wat voor impact het strafbare feit op hem of haar heeft gehad. Dit is vaak een emotionele aangelegenheid. Rechters letten dan erg op uw reactie als verdachte. Grijpt de verklaring van het slachtoffer u aan. Toont u uw emotie op dat moment. Onze gespecialiseerde advocaten bereiden u hierop voor.

requisitoir door de officier van justitie

De officier zal nu een standpunt innemen over het bewijs in het dossier. Dit noemen we het requisitoir. Als alle bewijsmiddelen zijn besproken in het requisitoir dan komt de strafeis. Justitie eist dan  een straf en/of maatregel op te leggen aan u. De straf kan zijn een geldboete, werkstraf, gevangenisstraf. Deze straffen kunnen voorwaardelijk en onvoorwaardelijk worden geëist in het requisitoir. Het requisitoir vormt het belangrijkste betoog van de officier van justitie. Ook kan een maatregel plaatsing in een inrichting geëist worden in het strafrecht.

Pleidooi door de advocaat

Uw advocaat krijgt nu de gelegenheid om pleidooi te houden. Een ervaren strafrechtadvocaat zal minutieus de bewijsmiddelen afgaan en daar verweer op voeren. Dit doet de strafrechtadvocaat ook ten aanzien van de gevorderde schadevergoeding. De advocaat eindigt zijn pleidooi met een conclusie. Deze conclusie kan zijn dat uw advocaat van mening is dat de meervoudige kamer u dient vrij te spreken. Een conclusie kan ook zijn ontslag van alle rechtsvervolging, schuldigverklaring zonder oplegging van straf of een lagere straf dan geëist is. Als er opname in een inrichting voor stelselmatige daders is gevraagd zal uw advocaat hier ook verweer op voeren. Wil de officier u tbs opleggen dan wordt hier ook verweer opgevoerd. De strafrechtadvocaten van Andeweg Van Doveren advocatuur zullen uw zaak behandelen met de deskundigheid van een gespecialiseerde strafpleiter. Onze strafpleiters zijn namelijk erkend als specialist.

Repliek door de officier van justitie

Na het pleidooi van de advocaat mag de officier van justitie reageren op het pleidooi. Dit noem je repliek. De officier zal dan proberen te weerleggen datgene wat de advocaat gezegd heeft in zijn pleidooi. In strafzaken is dit gebruikelijk. Justitie kan dan nogmaals uitleggen waarom bijvoorbeeld een jaar gevangenisstraf opgelegd moet worden of waarom deze grote strafzaken soms moeten eindigen in levenslange of langdurige gevangenisstraf. Repliek is niet verplicht.

Dupliek van de advocaat

Alleen als de officier gebruik heeft gemaakt van zijn recht op repliek, mag uw strafrechtadvocaat ook nog voor een tweede keer reageren. Uw strafrechtadvocaat zal dan nogmaals benadrukken waarom zijn verweren zouden moeten slagen en het standpunt van de officier onjuist. Hierbij zal de advocaat de argumenten van het Openbaar Ministerie in repliek weerleggen.

Laatste woord van de verdachte

Tot slot wordt aan u als verdachte het laatste woord gegeven. U mag dan zelf zeggen wat u vindt van de strafzaak.. Bespreek dit wel eerst met uw strafrechtadvocaat, zodat u zeker weet dat u niets verkeerd gaat zeggen wat schadelijk is voor uw strafzaak. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres info@andewegvandoverenadvocatuur.nl als u wilt dat wij uw strafzaak behandelen. U bent bij ons in goede handen en uw zaak wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Na het laatste woord wordt de openbare behandeling van de strafzaak gesloten. De zitting is nu klaar voor u.

Raadkamer door meervoudige strafkamer

Na het sluiten van de behandeling van uw strafzaak trekken de rechters zich terug in de raadkamer. Dit is een ruimte waarin de rechters de zaak bespreken in bijzijn van de griffier. De rechters overleggen onderling wat de uitkomst van de zaak moet zijn. Alle argumenten en verweren worden gewogen. De griffier maakt van de beslissing van de rechters een concept vonnis. Dit conceptvonnis wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit wordt ook wel het geheim van de raadkamer genoemd. Niemand weet buiten de raadkamer wat het vonnis gaat worden, totdat het vonnis openbaar wordt uitgesproken.

Vonnis van de meervoudige strafkamer

Het vonnis van de meervoudige kamer is sluitstuk van de zitting, net zoals dat is bij de uitspraak van de politierechter. Het vonnis wordt openbaar uitgesproken en meestal is dit twee weken na de behandeling van de strafzaak. Het komt heel weinig voor dat meervoudige strafkamer direct uitspraak doet na het laatste woord.  Als er direct uitspraak wordt gedaan is het meestal een vrijspraak. Ten minste drie rechters wijzen uiteindelijk een vonnis. Er is dan recht gesproken.  De uitspraak is uitgewerkt in een schriftelijk vonnis. U hoeft niet bij de uitspraak aanwezig te zijn. U kunt na de uitspraak contact opnemen met uw advocaat.  U kunt dus het vonnis bij uw advocaat opvragen.  Als u het eens bent met het vonnis hoeft u niets te doen. Bent u het oneens met het vonnis dan kan uw advocaat binnen veertien dagen in hoger beroep gaan. De zaak wordt dan opnieuw behandeld door het gerechtshof. Voor meer informatie over het instellen van hoger beroep en de behandeling van de strafzaak in hoger beroep, klik op hoger beroep. Indien u wordt vrijgesproken of ontslagen wordt van alle rechtsvervolging heeft u recht op schadevergoeding. Dit kan zijn schadevergoeding na onterechte hechtenis, schadevergoeding voor de kosten van rechtsbijstand. Voor meer informatie over schadevergoeding, klik op schadevergoeding.

Welke straffen kan een meervoudige strafkamer opleggen?

Omdat een meervoudige strafkamer bestaat uit drie rechters kunnen zij bijvoorbeeld tbs opleggen, plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders en verplichte zorg in het kader van een zorgmachtiging. Dit kan natuurlijk alleen als er voldoende bewijs is in uw strafzaak en als u schuldig wordt verklaard. De rechtbank kan de volgende straffen opleggen of een combinatie ervan:

 1. geldboete
 2. werkstraf van maximaal 240 uren
 3. ontzegging van de rijbevoegdheid
 4. gevangenisstraf  tot maximaal levenslang
 5. ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
 6. verplichte zorg in het kader van een zorgmachtiging
 7. ISD maatregel (Inrichting voor Stelselmatige Daders)
 8. Terbeschikkingstelling (TBS)
 9. Plaatsing in jeugdinrichting (PIJ maatregel)

Om in het hele land dezelfde straffen op te leggen, hebben de rechtbanken in Nederland richtlijnen voor straffen. De zogenoemde LOVS richtlijnen. Klik op LOVS richtlijnen voor meer informatie over de straf per feit. De straffen kunnen zowel voorwaardelijk als onvoorwaardelijk worden opgelegd door de rechtbank. Aan voorwaardelijke straffen kunnen voorwaarden worden verbonden. Dit kunnen zijn algemene en bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn dat de veroordeelde geen nieuwe strafbare feiten mag plegen tijdens de proeftijd.

Als bijzondere voorwaarden kan bijvoorbeeld worden bepaald dat er een straat en contactverbod geldt ten opzichte van het slachtoffer. Dat er verplichte behandeling geldt en/of opname in een kliniek.  De rechtbank is vrij om de inhoud van de bijzondere voorwaarden te bepalen. De Reclassering Nederland houdt toezicht op de naleving van de opgelegde algemene en bijzondere voorwaarden. De opgelegde voorwaarden gelden alleen gedurende de proeftijd. Als de voorwaarden worden overtreden tijdens de proeftijd, dan wordt het voorwaardelijke gedeelte van de straf alsnog tenuitvoergelegd door het Openbaar Ministerie.