OM ZITTING EN STRAFBESCHIKKING

Het Openbaar Ministerie kan u uitnodigen voor een OM zitting, ook wel genoemd OM hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting stelt de officier van justitie u in de gelegenheid om, ter voorkoming van verdere strafvervolging bij de rechter, schuld te bekennen en een strafbeschikking te accepteren. Dit kan resulteren in een aantekening op  uw strafblad. Overleg altijd met een advocaat voordat u de strafbeschikking accepteert. De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur zijn gespecialiseerd in het strafrecht. Klik hier om uw zaak aan te melden. Ook pro deo rechtsbijstand mogelijk voor OM zitting. Bent u het niet eens met de strafbeschikking, dan kunt u in verzet.

Direct een strafrechtadvocaat nodig voor een OM zitting

Klik op de afbeelding

OM zitting en strafbeschikking / strafblad / Verzet

Direct een strafrechtadvocaat nodig 

voor verzet tegen strafbeschikking

Klik op de afbeelding

Strafbeschikking OM zitting Advocaat

Wat is een strafbeschikking?

Wat is een strafbeschikking? Een strafbeschikking is niets anders dan een beslissing van het Openbaar Ministerie om aan u als verdacht van een overtreding of misdrijf een straf op te leggen. U komt dan niet bij de politierechter of meervoudige strafkamer voor uw berechting. Een strafbeschikking is een vorm van buitengerechtelijke afdoening voor veel voorkomende misdrijven en overtredingen.  Deze bevoegdheid van de officier van justitie is gebaseerd op de wet om afdoening.  Uiteraard staan de gespecialiseerde strafrechtadvocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur tot uw beschikking om u bij te staan. Een voordeel van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat is dat deze goed kan inschatten wat de kans van slagen is als u de strafbeschikking wilt aanvechten. Het komt regelmatig voor dat wij na een verzet tegen de strafbeschikking een vrijspraak krijgen bij de rechter.

Soorten strafbeschikking

Er zijn drie soorten strafbeschikkingen. De politiestrafbeschikking, de bestuurlijke strafbeschikking en de OM strafbeschikking van het Openbaar Ministerie. Hieronder zullen wij deze soorten strafbeschikking nader toelichten.

Politiestrafbeschikking

De politiestrafbeschikking is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het geeft politieagenten de mogelijkheid om een strafbeschikking op te leggen in de vorm van betrekkelijk lage geldboetes voor overtredingen. De geldboete voor een misdrijf die bij strafbeschikking door een politieagent kan worden opgelegd is maximaal €350,00. De bevoegdheid voor een politieagent om een strafbeschikking op te leggen is geregeld in artikel 257b Wetboek van Strafvordering. In de praktijk zullen politieagenten niet zelf de strafbeschikking opleggen, maar dit overlaten aan de officier van justitie van het Openbaar Ministerie. De politieagent rijkt u dan een aankondiging strafbeschikking uit. Als de overtreding is begaan met een motorrijtuig kan de aankondiging strafbeschikking worden achtergelaten op het motorrijtuig. Zaken waarvoor wel door de politie een strafbeschikking wordt uitgereikt zijn onder andere openbare dronkenschap en wildplassen.

Bestuurlijke strafbeschikking

De bestuurlijke strafbeschikking geeft de mogelijkheid aan gemeenten, provincies en waterschappen om een strafbeschikking op te leggen. Hierbij gaat het dan om economische delicten en milieudelicten. Het grote verschil met de politiestrafbeschikking en de de strafbeschikking Openbaar Ministerie is dat bij de bestuurlijke strafbeschikking de opgelegde geldboete toekomt aan het bestuursorgaan welke de boete oplegt. De Staat der Nederlanden ontvangt de geldboete dus niet.

Strafbeschikking Openbaar Ministerie

Een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie houdt in dat de officier van justitie ter voorkoming van verdere strafvervolging en rechterlijke veroordeling bij de rechter aan u een strafbeschikking kan opleggen. Dit kan voor de meest voorkomende strafbare feiten. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking dan kunt u in verzet komen en behandeld de politierechter de zaak alsnog. Als u een strafbeschikking ontvangt is dat een geldboete tot maximaal € 2.000,00. Wil de officier van justitie u een taakstraf, ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig of een gedragsaanwijzing opleggen of een geldboete van meer dan €2.000,00 dat moet u eerst gehoord worden door de officier van justitie. Dit gebeurt dan tijdens een OM zitting. Dit is bepaald in artikel 257c lid 1 en 2 Wetboek van Strafvordering. Een strafbeschikking kan voor één strafbaar feit of voor meerdere strafbare feiten worden opgelegd. Als u de strafbeschikking accepteert staat uw schuld vast.

Verzet tegen strafbeschikking

Als u het niet eens bent met de strafbeschikking die aan u is opgelegd dan kunt u in verzet komen. Dit geldt voor alle strafbeschikkingen, zijnde de politiestrafbeschikking, de bestuurlijke strafbeschikking en de strafbeschikking van het Openbaar Ministerie die voor veel voorkomende misdrijven worden opgelegd. Van het verzet wordt melding gedaan aan het centraal justitieel incassobureau. De termijn voor het indienen van verzet tegen de strafbeschikking staat in artikel 257e lid 1 Wetboek van Strafvordering en luidt als volgt:

Artikel 257e
lid 1. Tegen een strafbeschikking kan de verdachte verzet doen binnen veertien dagen nadat het afschrift in persoon aan hem is uitgereikt, dan wel zich anderszins een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de strafbeschikking hem bekend is. Onverminderd de vorige zin kan tegen een strafbeschikking waarin een geldboete van niet meer dan € 340 is opgelegd, wegens een overtreding welke ten hoogste vier maanden voor toezending is gepleegd, verzet worden gedaan tot uiterlijk zes weken na toezending. Verzet kan niet worden gedaan indien de verdachte afstand heeft gedaan van de bevoegdheid daartoe door vrijwillig aan de strafbeschikking te voldoen. Verzet kan voorts niet worden gedaan indien de verdachte, bijgestaan door een raadsman, schriftelijk afstand heeft gedaan van de bevoegdheid daartoe.

De termijn voor het instellen van verzet is twee weken vanaf het moment dat de strafbeschikking die u  is opgelegd voor het plegen van een strafbaar feit u bereikt heeft. Gaat het om een strafbeschikking voor een overtreding met een geldboete lager dan € 340,00 waarbij de overtreding korter dan vier maanden geleden is gepleegd, dan is de termijn voor het instellen van verzet zes weken vanaf het moment dat u de strafbeschikking heeft ontvangen. U kunt niet in verzet gaan als u de geldboete betaalt of als u bij een OM zitting afstand heeft gedaan van uw recht op verzet.

Het is dus in uw belang om voorafgaand aan de e OM zitting de advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur te contacteren, zodat zij tijdig u kunnen adviseren en u kunnen voorzien van een gespecialiseerde advocaat voor rechtsbijstand. U bent er dan zeker van dat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt. Meld gratis uw zaak aan. Verzet instellen gebeurt door het opmaken van een verzetschriftuur. Het Openbaar Ministerie zal dan de strafzaak aanbrengen bij de politierechter van de rechtbank. De politierechter behandelt dan het verzet en beoordeelt of er genoeg bewijs is in de strafzaak en zal dan uitspraak doen. Voor meer informatie over de politierechter, klik op politierechter. De politierechter kan u dan een straf opleggen.

Wat is een OM zitting

Een OM zitting is niets anders dan dat u voorafgaande aan het opleggen van een strafbeschikking wegens het plegen van een strafbaar feit als vermeld in het wetboek van strafrecht wordt gehoord door de officier van justitie of een parketsecretaris. Voor de hoogte van de op te leggen straf is het wel van belang wie u gaat horen. Een OM zitting kan voor de meest voorkomende strafbare feiten. Hier zijn wel regels aan gebonden. Dit leest u bij het onderwerp: “wanneer een OM zitting”

Wanneer een OM zitting?

Het Openbaar Ministerie kan voor strafbare feiten (overtredingen en misdrijven) welke een strafmaximum hebben van 6 jaar of minder een strafbeschikking uitvaardigen aan de verdachte. Het gaat dan vaak om de volgende strafbare feiten:

 • eenvoudige mishandeling met licht letsel
 • openlijke geweldpleging
 • bedreiging
 • belediging
 • rijden onder invloed van alcohol of drugs
 • rijden met te hoge snelheid
 • aanwezigheid drugs
 • vernieling

Soorten OM zittingen en straffen

Er zijn drie soorten OM zittingen namelijk een TRIP zitting, een TOM zitting en een OM zitting. Hieronder wordt uitgelegd wat elke zitting inhoudt en welke straffen kunnen worden opgelegd door de officier van justitie van het Openbaar Ministerie. Voor alle soorten OM zittingen geldt dat een voorwaardelijke straf niet mogelijk is. Ook een gevangenisstraf is niet mogelijk bij een OM zitting. Voorwaardelijke straf en gevangenisstraf zijn voorbehouden aan de rechter.

TRIP zitting voor minderjarigen

Een TRIP zitting staat voor TRransactie In Persoon en is bedoeld voor minderjarigen die een strafbaar feit hebben gepleegd.  In afwijking van hetgeen hierna vermeld is bij TOM zitting en OM zitting is op grond van het jeugdstrafrecht, artikel 77f lid 2 Wetboek van Strafrecht de maximale taakstraf die een officier van justitie kan opleggen beperkt.

De straffen die kunnen worden opgelegd bij TRIP zitting zijn:

 1. taakstraf van maximaal 60 uur
 2. het houden aan de aanwijzingen van jeugdzorg gedurende maximaal 6 maanden
 3. het houden aan de aanwijzingen van de jeugdreclassering als de minderjarige ouder is dan 16 jaar.

Als u het niet eens bent met de strafbeschikking van een TRIP zitting dan kunt u de zaak voor laten leggen aan de kinderrechter. De kinderrechter beoordeeld dan of er genoeg bewijs is om de minderjarige te veroordelen. Zowel een strafbeschikking als een veroordeling worden op uw strafblad (justitiële documentatie) genoteerd.

TOM zitting

TOM zitting staat voor Transactie OM zitting. Justitie kan besluiten u op te roepen voor een TOM zitting. Bij een TOM zitting is het uitgangspunt om op buitengerechtelijke wijze u een voorstel te doen voor een taakstraf. De TOM zitting wordt gehouden op  het parket van de officier van justitie of op de rechtbank. Als u het voorstel tot het verrichten van een taakstraf accepteert wordt u een strafbeschikking opgelegd.

De straf die kan worden opgelegd bij een TOM zitting is:

 1. taakstraf van maximaal 120 uur
 2. het vergoeden van de aangerichte schade of het verplicht meewerken aan schadebemiddeling
 3. het doen van afstand van inbeslaggenomen goederen.

OM zitting

Door de officier van justitie kan als er sprake is van een overtreding of misdrijf waarop maximaal zes jaar gevangenisstraf staat een strafbeschikking opleggen. De straffen die kunnen worden opgelegd staan vermeld in artikel 257 Wetboek van Strafvordering.

De volgende straffen en maatregelen kunnen worden opgelegd:
 • een taakstraf / werkstraf van maximaal 180 uur;
 • een geldboete;
 • onttrekking aan het verkeer;
 • de verplichting tot betaling aan de staat van een som geld ten behoeve van het slachtoffer;
 • ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor ten hoogste zes maanden.

Een voorwaardelijke straf kan niet worden opgelegd door de officier van justitie bij een strafbeschikking.

Daarnaast kan de officier van justitie één of meerdere aanwijzingen opnemen in de strafbeschikking. Deze aanwijzingen kunnen inhouden:

 • betaling van een bedrag aan het schadefonds geweldsmisdrijven
 • afstand doen van inbeslaggenomen voorwerpen
 • betaling van een bedrag voor wederrechtelijk verkregen voordeel
 • gedragsaanwijzingen gedurende een maximale proeftijd van een jaar. Bijvoorbeeld een gebiedsverbod of straatverbod.

Een voorwaardelijke straf kan niet worden opgelegd bij strafbeschikking. Als u in verzet gaat tegen de strafbeschikking dan wordt de strafzaak behandeld door de politierechter. De politierechter kan wel gevangenisstraf opleggen. Dit gebeurt echter zelden tot nooit bij verzet tegen een strafbeschikking. De politierechter zal ook niet snel een hogere boete opleggen dan bij de OM zitting is voorgesteld. Doe dus altijd een beroep op onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten. Klik op aanmelden zaak om uw zaak aan te melden.

Advocaat bij OM zitting

Het is zeer verstandig om een advocaat mee te nemen naar een OM zitting. Een OM zitting is vaak het sluitstuk naar aanleiding van een politieverhoor. Voor meer informatie over politieverhoor, klik op politieverhoor.  De advocaat kan voorafgaand aan een OM zitting het strafdossier opvragen en beoordelen of er voldoende bewijs in het dossier aanwezig is om u een strafbeschikking op te leggen. De advocaat controleert of er voldaan wordt aan de minimum bewijsregels. Daarnaast zullen de advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur u voorbereiden op de gang van zaken tijdens een OM zitting en u adviseren wat u wel en vooral beter niet kunt zeggen. Tot slot zal de advocaat in gesprek gaan met de officier van justitie. De advocaat zal verzoeken om een lagere straf of geen straf op te leggen. De pro deo advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur kunnen ook de ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen aan de orde stellen, om zo deze termijn van de ontzegging te bekorten. Ook een strafbeschikking wordt vermeld op het strafblad. In bepaalde gevallen lukt het de advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur om bij de politierechter een vrijspraak te krijgen nadat verzet is ingesteld tegen de strafbeschikking. Alle gedragsaanwijzingen komen bij vrijspraak te vervallen zoals betaling aan het schadefonds geweldsmisdrijven.

Strafblad bij een strafbeschikking

Als u de strafbeschikking krijgt en u vind de opgelegde straf terecht u heeft de boete betaalt, dan wordt er van de stafbeschikking een aantekening gemaakt op uw justitiële documentatie. De dienst justis heeft de wettelijke verplichting om uw strafblad te beoordelen bij de aanvraag van een vog.

Verklaring omtrent gedrag

Als u de strafbeschikking heeft geaccepteerd en verzet is niet meer mogelijk, dan wordt de strafbeschikking genoteerd op uw strafblad. Heeft u voor uw werk een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig, dan wordt u strafblad bekeken door justitie. Er vindt dan een beoordeling plaats of de afgifte van een VOG geweigerd moet worden. Het gaat er dan om of het strafbare feit waarvan u verdacht wordt relevant is voor uw werk. Ook wordt gekeken hoe lang geleden het is dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. Hiervoor worden screeningsprofielen gebruikt door justitie.  Klik hier voor de screeningsprofielen Als u VOG geweigerd wordt dan kunt u bezwaar aantekenen. Wilt u bezwaar indienen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met Andeweg Van Doveren Advocatuur. De termijn voor het indienen van bezwaar is zes weken vanaf datum weigering.

Verklaring omtrent gedrag