OMZETTING TAAKSTRAF IN HECHTENIS

Hebt u een taakstraf niet of niet volledig uitgevoerd, dan kan door het Openbaar Ministerie vervangende hechtenis worden toegepast in het kader van omzetting taakstraf in hechtenis. Dit gebeurt met een voorstel tot omzetting. Heeft het Openbaar Ministerie een beslissing genomen? Dan krijgt u een brief. Deze brief heet ‘kennisgeving omzetting’. In deze brief staat dat u naar de gevangenis moet. De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur staan u bij in de bezwaarschrift procedure tegen de omzetting.

Direct een advocaat nodig voor omzetting taakstraf, klik op de afbeelding

Voorarrest / voorlopige hechtenis herziening Politieverhoor omzetting taakstraf

Omzetting taakstraf opgelegd door rechter

Als u taakstraf is opgelegd door de rechter (politierechter, meervoudige strafkamer, rechter in hoger beroep) dan kan als u de taakstraf niet of niet volledig heeft verricht dan kan de omzetting van de taakstraf in vervangende hechtenis worden bevolen door de officier van justitie.

1. Procedure omzetting taakstraf in vervangende hechtenis

De wettelijke bepaling om een taakstraf om te zetten in vervangende hechtenis is artikel 6:3:3 Wetboek van Strafvordering. Deze bepaling luidt als volgt:

Artikel 6:3:3 Wetboek van Strafvordering
lid 1. Indien de tot een taakstraf veroordeelde niet aanvangt met de taakstraf, geen medewerking verleent aan het vaststellen van zijn identiteit of het openbaar ministerie van oordeel is dat de veroordeelde de opgelegde taakstraf niet naar behoren verricht of heeft verricht, wordt vervangende hechtenis toegepast, tenzij dit wegens uitzonderlijke omstandigheden die zich na het opleggen van de taakstraf hebben voorgedaan, zou leiden tot een onbillijkheid van zwaarwegende aard.

lid 2. Indien een gedeelte van de te verrichten taakstraf is voldaan, vermindert de duur van de vervangende hechtenis naar evenredigheid. Heeft deze vermindering tot gevolg dat voor een gedeelte van een dag vervangende hechtenis zou moeten worden ondergaan, dan vindt afronding naar boven plaats tot het naaste aantal gehele dagen.

lid 3. Het openbaar ministerie geeft kennis aan de veroordeelde dat vervangende hechtenis wordt toegepast. Deze kennisgeving wordt zo spoedig mogelijk aan de veroordeelde betekend. De kennisgeving behelst het aantal uren taakstraf dat naar het oordeel van het openbaar ministerie is verricht, alsmede het aantal dagen vervangende hechtenis.

De officier van justitie zal zodra als één van de drie navolgende voorwaarden is voldaan, de omzetting van de taakstraf in vervangende hechtenis bevelen:

  1. taakstraf is in het geheel niet verricht
  2. veroordeelde werkt niet mee aan vaststelling van de identiteit
  3. taakstraf wordt niet naar behoren verricht.

Onder het niet naar behoren verrichten van een taakstraf valt het na waarschuwing weigeren van werk, onvoldoende inzet bij een leerstraf, dronkenschap, belediging, plegen van een misdrijf.

Als een taakstraf wordt omgezet dan geldt voor elke twee uur taakstraf die niet verricht zijn één dag vervangende hechtenis.

2. Termijn procedure omzetting taakstraf in vervangende hechtenis

De termijn waarbinnen de officier van justitie een taakstraf die is opgelegd door een rechter kan omzetten in vervangende hechtenis is tot drie maanden na afloop van de termijn waarbinnen de taakstraf zou moeten worden verricht. Voor volwassenen komt dit neer op 21 maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak of vonnis van de rechter. Voor een minderjarige die tot en met 100 uur taakstraf is opgelegd is de termijn waarbinnen de taakstraf in jeugddetentie kan worden omgezet 12 maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak van de kinderrechter. Als de taakstraf meer is dan 100 uur, dan is de termijn voor omzetting van taakstraf in jeugddetentie 21 maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak van de kinderrechter.

3. Bezwaarschrift omzetting taakstraf

De advocaten van Andeweg van Doveren Advocatuur kunnen u bijstaan in de procedure om een bezwaarschrift in te dienen tegen de omzetting van de taakstraf. Het bezwaarschrift moet binnen 14 dagen, nadat de kennisgeving omzetting is uitgereikt aan de veroordeelde, worden ingediend bij de rechtbank die in eerste aanleg heeft geoordeeld over het strafbare feit. Dit geldt dus ook als de taakstraf is opgelegd door een gerechtshof in hoger beroep. Dit volgt uit artikel 6:6:1 Wetboek van Strafvordering.

Het bezwaarschrift tegen de omzetting van de taakstraf in vervangende hechtenis heeft geen schorsende werking. Dit wil zeggen dat u blijft vastzitten in hechtenis totdat het oordeel van de rechter op het bezwaarschrift is gegeven. De rechtbanken in Nederland hebben verschillende doorlooptijden voor de behandeling van het bezwaarschrift, welke doorlooptijden kunnen oplopen tot vier weken.

De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur kunnen u op pro deo basis bij staan voor de behandeling van procedure van het bezwaarschrift. Een eigen verklaring gedetineerden is voldoende voor de aanvraag van de gefinancierde pro deo rechtsbijstand.

Omzetting taakstraf opgelegd bij strafbeschikking

1. Procedure omzetting taakstraf naar vervangende hechtenis

Als de taakstraf is opgelegd door de officier van justitie bij strafbeschikking en de taakstraf wordt niet verricht dan kan de officier van justitie niet de omzetting van de taakstraf in vervangende hechtenis opleggen. De enige mogelijkheid die de officier van justitie heeft is dat de strafzaak waarvoor de taakstraf is opgelegd alsnog aanbrengt bij de rechter om u schuldig te laten verklaren en een straf op te laten leggen.