Privacystatement

Andeweg Van Doveren verwerkt en beschermt persoonsgegevens overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Verwerking persoonsgegevens

Andeweg Van Doveren Advocatuur verwerkt persoonsgegevens voor het verlenen van juridische diensten uit overeenkomst van opdracht, het voeren van (gerechtelijke) procedures, innen van declaraties, advisering, bemiddeling en verwijzing, voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen, marketing- en communicatie activiteiten, werving en selectie.
Advocaten-netwerk.nl verwerkt de navolgende persoonsgegevens, alsmede die zelf door betrokkene worden verstrekt:
Voor een doelmatige dienstverlening en een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand kan het noodzakelijk zijn om van de cliënt/opdrachtgever, zijn partner, een (wettelijke) vertegenwoordiger en de wederpartij de volgende persoonsgegevens te verwerken:

  • BPR- of vreemdelingennummer of BSN nummer, nationaliteit, paspoort- of ID-nummer;
  • NAW- en contactgegevens, geslacht, geboortedatum, burgerlijke stand, samenstelling huishouding;
  • Financiële gegevens (incl. Iban-nr.) over inkomen, vermogen en onderneming;
  • Medische gegevens (bijv. geneeskundige verklaring in bopz-zaken), rapportage in het kader van strafzaken (bijv. van reclassering, NIFP, NFI enz.) en andere persoonlijke en identificerende gegevens, alsmede strafvorderlijke gegevens (bijv. justitiële documentatie).

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt  Andeweg Van Doveren Advocatuur  omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Andeweg Van Doveren Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG, te weten op grond van wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, verkregen toestemming van betrokkene(n) en gerechtvaardigd belang.

Delen persoonsgegevens met derden

Andeweg Van Doveren Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Andeweg Van Doveren Advocatuur , zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Voorts worden voor de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand uw gegevens en die van uw partner met de Raad voor Rechtsbijstand gedeeld. nDaarnaast kan Andeweg Van Doveren Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Andeweg Van Doveren Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Andeweg Van Doveren Advocatuur  ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Bescherming persoonsgegevens

Andeweg Van Doveren Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zij maakt daarbij gebruik van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier. In een verwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de bescherming van persoonsgegevens en over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Andeweg Van Doveren Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. In de opdrachtbevestiging, sluitingsbrief en algemene voorwaarden treft u nadere bepalingen over bewaring en archivering van dossier- en processtukken aan.

Privacy rechten van betrokkenen

In overeenstemming van de AVG heeft betrokkene de volgende rechten:
a. recht op informatie (ontvangst privacy statement);
b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
d. recht van verzet;
e. recht op dataportabiliteit;
f. recht op vergetelheid;
g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Uw verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u schriftelijk onder toevoeging van een geldig identiteitsdocument richten aan Andeweg Van Doveren Advocatuur. Zij neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons of wij aan uw verzoek gevolg kunnen geven en op welke wijze dat zal geschieden. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocaten-netwerk.nl aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik social media

Voor zover op de website van Andeweg Van Doveren Advocatuur knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook, houdt Andeweg Van Doveren Advocatuur geen toezicht op en is niet verantwoordelijk noch is zij aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Andeweg Van Doveren Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Andeweg Van Doveren Advocatuur verkocht aan derden.
Teneinde het gebruiksgemak van de website van Andeweg Van Doveren Advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Er kan gebruik worden gemaakt van sessiecookies, permanente cookies, targeting cookies, analytische cookies en prestatiecookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Andeweg Van Doveren Advocatuur  op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Andeweg Van Doveren Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Andeweg Van Doveren Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Andeweg Van Doveren Advocatuur heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen. Voor zover op de website van Andeweg Van Doveren Advocatuur een blog of forum wordt geboden dat vrij toegankelijk is, kan alle informatie die hierop wordt geplaatst door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan schriftelijk worden ingediend bij Andeweg Van Doveren Advocatuur (zie ‘privacy rechten van betrokkenen’). Andeweg Van Doveren Advocatuur is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft zij dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

Andeweg Van Doveren Advocatuur  heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen via het formulier op onze website.