RIJBEWIJS KWIJT / RIJBEWIJS INGEVORDERD

Bent u uw rijbewijs kwijt door rijden onder invloed (alcohol of drugs) of een te hoge snelheid, dan staan de strafpleiters van Andeweg Van Doveren Advocatuur voor u klaar om uw rijbewijs terug te krijgen. Een invordering rijbewijs is altijd lastig en heeft een grote impact voor uzelf en uw gezin. Als u ons meteen inschakelt als uw rijbewijs is ingevorderd, kunnen wij meteen voor u een klaagschrift opstellen en indienen bij de rechtbank. Wij wachten de 10 dagen termijn van het Openbaar Ministerie dus niet af. Hoe eerder u uw rijbewijs terug heeft hoe beter.

Wanneer wordt mijn rijbewijs ingevorderd

Procedure na invordering rijbewijs

 1. Invordering op grond van plegen verkeersmisdrijf – Strafrecht

 2. Invordering op grond van ontbreken rijgeschiktheid – CBR

Klaagschrift tegen invordering rijbewijs

 1. Redenen voor teruggave rijbewijs

 2. Wanneer heeft een klaagschrift geen zin

Strafbare feiten in het verkeer

 1. Lijst van strafbare verkeersfeiten

Rijden onder invloed

 1. Straffen rijden onder invloed

Rijden met te hoge snelheid

 1. Straf te hard rijden (ontzegging van de rijbevoegdheid)

CBR procedure

Wanneer wordt mijn rijbewijs ingevorderd?

Uw bent uw rijbewijs kwijt als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs, te snel rijdt of gevaarlijk rijgedrag vertoond. Uw rijbewijs kan enkel en alleen maar worden ingevorderd als u staande wordt gehouden door de politie. Als u dus geflitst wordt voor het rijden met te hoge snelheid en u wordt niet staande gehouden, dan kan het rijbewijs niet ingevorderd worden. Wel kan de politierechter later een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. In de volgende situaties gaat de politie over tot invordering van het rijbewijs.

Direct een strafpleiter nodig

klik op de afbeelding

Rijbewijs kwijt, ingevorderd, rijden onder invloed
 • U heeft een alcoholgehalte in uw bloed van meer dan 1,3 promille. Voor beginnende bestuurders is dit 0,8 promille.
 • U weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek (blaastest of bloedonderzoek).
 • U rijdt 50 kilometer per uur of meer te hard buiten de bebouwde kom en 30 kilometer per uur te hard binnen de bebouwde kom. Op de bromfiets geldt dit bij 30 kilometer per uur of meer te hard rijden.
 • U vertoont gevaarlijk rijgedrag, bijvoorbeeld het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel of het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop.

Procedure na invordering rijbewijs

Als uw rijbewijs is ingevorderd voor een verkeersmisdrijf, dan stuurt de politie uw rijbewijs naar het CVOM. Dit staat voor Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Bij het CVOM wordt beoordeeld wat de grondslag van de invordering is. Met andere woorden wat de reden van de invordering is. Er zijn twee gronden van invordering.

Invordering op grond van plegen verkeersmisdrijf – Strafrecht

Als de grondslag is voor de invordering dat u een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf heeft begaan dan beslist de officier van justitie van het CVOM over de invordering van uw rijbewijs. De grondslag voor de invordering is dan artikel 164 Wegenverkeerswet. De officier van justitie van het CVOM moet binnen 10 dagen een beslissing nemen over de invordering van het rijbewijs. Dit zijn geen werkdagen. U krijgt schriftelijk bericht over de beslissing van de officier van justitie. Dit bericht ontvangt u vaak later en na het verstrijken van de 10 dagen termijn. Dit wil niet zeggen dat er een vormfout is. Het gaat erom of de beslissing binnen 10 dagen na de dag van invordering van uw rijbewijs is genomen door de officier van justitie. De officier van justitie is verplicht om uw strafzaak binnen zes maanden na invordering op zitting te hebben. Dit kan zijn een OM zitting of een zitting bij de politierechter.

Invordering op grond van ontbreken rijgeschiktheid – CBR

Indien de politie uw rijbewijs heeft ingevorderd op grond van artikel 130 Wegenverkeerswet, dan wordt er getwijfeld aan uw rijgeschiktheid. Uw rijbewijs wordt dan naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen gestuurd. Er kunnen een aantal redenen zijn om te twijfelen aan uw rijgeschiktheid. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011. De meest voorkomende redenen om te twijfelen aan de rijgeschiktheid zijn:

 • rijden onder invloed met een ademalcoholgehalte vanaf 570  µg/l of een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰ bij beginnende bestuurders
 • rijden onder invloed met een ademalcoholgehalte vanaf 785  µg/l of een bloedalcoholgehalte van 1,8 ‰
 • drie maal recidive voor rijden onder invloed in een periode van 5 jaren
 • besturen motorrijtuig onder invloed van drugs of medicijnen
 • een poging tot zelfdoding met de auto
 • het bewust inrijden op een andere weggebruiker
 • spookrijden
 • binnen een periode van een jaar drie aanrijdingen veroorzaakt
 • het niet in staat zijn om een motorrijtuig onder controle te houden
 • het onjuist bedienen van een auto waardoor een aanrijding is ontstaan (verkeerd pedaal ingetrapt)

Klaagschrift tegen invordering rijbewijs

U kunt tegen de invordering van uw rijbewijs wegens rijden onder invloed of rijden met te hoge snelheid een klaagschrift indienen bij de rechtbank. De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur zijn als erkende strafpleiters gespecialiseerd in het opstellen van een klaagschrift. U dient er zich van bewust te zijn dat u maar één keer een klaagschrift kunt indienen bij de rechtbank. Dit komt door het gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Tegen de afwijzende beslissing op het klaagschrift kan geen hoger beroep worden ingesteld. Alleen cassatie bij de Hoge Raad is mogelijk. Slechts in een zeer uitzonderlijk geval is het indienen van een tweede klaagschrift zinvol. Het moet dan gaan om nieuwe bijzondere omstandigheden die ten tijde van het eerste klaagschrift nog niet bekend waren. U zult begrijpen dat deze nieuwe omstandigheden dan ook zwaarwegend van aard moeten zijn, wil het klaagschrift succesvol zijn.

De belangen om uw ingevorderd rijbewijs terug te krijgen zijn vaak groot. Ga zelf niet lopen hobbyen, maar laat onze strafpleiters het klaagschrift opstellen. Klik op opstellen en indienen klaagschrift om uw zaak aan te melden.

Redenen voor teruggave rijbewijs

Als het rijbewijs is ingevorderd moet u goede redenen hebben om het rijbewijs terug te krijgen. U heeft immers de verkeersveiligheid in gevaar gebracht door uw rijgedrag. De redenen die u heeft om de teruggave moet u ook kunnen onderbouwen. Een rechter zal u namelijk niet op uw blauwe ogen geloven. De redenen voor teruggave van uw rijbewijs kunnen onder andere zijn:

1 Rijbewijs nodig om inkomen te kunnen voorzien (werk)

Het moet hierbij dan gaan om  omstandigheden dat uw rijbewijs essentieel is voor uw werk. Bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur of vertegenwoordiger. Een verklaring van uw werkgever is hiervoor noodzakelijk om dit aan te tonen. Ook als u in ploegendiensten werkt en het werk is niet bereikbaar met openbaar vervoer is dit een argument om uw rijbewijs terug te krijgen. Ook het zijn van zzp’er (bijvoorbeeld schilder, stukadoor) is een belangrijk argument om uw rijbewijs terug te krijgen. U dient immers met materialen uw klanten te bezoeken om werkzaamheden te verrichten.

2 Medische redenen

Als uw of uw gezinsleden om medische redenen afhankelijk van zijn van uw rijbewijs is dat ook een goede reden om het rijbewijs terug te krijgen. U dient deze medische redenen dan wel te kunnen onderbouwen met een verklaring van de arts die u of uw gezinsleden behandelt.

Wanneer heeft een klaagschrift geen zin

In de volgende situaties is er weinig tot geen kans om uw rijbewijs door middel van een klaagschriftprocedure terug te krijgen. Dit heeft dan te maken met de ernst van het verkeersdelict. Het gaat dan om de volgende situaties:

 1. Rijden met een snelheid van meer dan 100 km per uur te hard
 2. Rijden onder invloed bij een beginnende bestuurder met meer dan 570 µg/l (1,3 promille)
 3. Rijden onder invloed met meer dan 785 µg/l (1,8 promille)
 4. Tweede keer in vijf jaren tijd weigeren ademanalyse of bloedtest

Strafbare feiten in het verkeer

Welke strafbare feiten kunnen in het verkeer worden gepleegd en zijn strafbaar volgens de Wegenverkeerswet. Artikel 178 Wegenverkeerswet (WVW) bepaalt als volgt:

“Artikel 178:
lid 1. De in de artikelen 175 en 176 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.
lid 2. De in artikel 177 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.”

Lijst van verkeersfeiten

Op basis van artikel 175 en 176 kan de volgende opsomming worden gegeven van de belangrijkste verkeersmisdrijven:

 1. Artikel 5 WVW – Gevaar op de weg veroorzaken, waardoor hinder ontstaat
 2. Artikel 6 WVW – Veroorzaken van een verkeersongeval welke aan uw schuld is te wijten met dodelijke afloop en/of zwaar lichamelijk letsel of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.
 3. Artikel 7 WVW – Verlaten plaats ongeval waarbij een dodelijk slachtoffer of een slachtoffer met letsel is en dit slachtoffer hulpbehoevend achterlaat.
 4. Artikel 8 WVW – Rijden onder invloed van alcohol of drugs
 5. Artikel 9 WVW – Rijden tijdens ontzegging van de rijbevoegdheid, rijden met ongeldig rijbewijs, rijden tijdens opgelegd rijverbod, rijden tijdens invordering rijbewijs, rijden met geschorst rijbewijs en rijden met internationaal rijbewijs dat is ingevorderd.
 6. Artikel 11 WVW – Joyriding
 7. Artikel 41 WVW – Rijden met valse of ongeldige kentekenplaten
 8. Artikel 51 WVW – Het verschaffen van onjuiste informatie bij de tenaamstelling van een kenteken.
 9. Artikel 74 WVW – Het opzettelijk gebruik maken van een vals apk keuringsbewijs
 10. Artikel 163 WVW – Weigeren alcoholtest of bloedproef

Naast deze strafbare feiten is een strafbaarstelling opgenomen in het Reglement Verkeersvoorschriften en Verkeerstekens (RVV). Artikel 92 RVV luidt als volgt:

“Artikel 92 RVV:
lid 1: overtreding van de artikelen 3 tot en met 12, 14 tot en met 27, 30, eerste lid, 31 tot en met 43, 45, 46, 49 tot en met 61b, 62, met uitzondering van verkeersbord C22 van bijlage 1 , 68, zesde lid, 74, tweede lid, 82, 82a, 83 en 86b is een strafbaar feit.
lid 2: Bij de veroordeling van de bestuurder van een motorvoertuig, een bromfietser of een snorfietser wegens een overtreding als bedoeld in het eerste lid kan hem de bevoegdheid om motorvoertuigen, bromfietsen en snorfietsen te besturen voor ten hoogste twee jaren worden ontzegd.

Het belangrijkste artikel wat een strafbaar feit oplevert volgens artikel 92 RVV zijn de bepalingen in hoofdstuk 2 – paragraaf 8, namelijk de artikelen 19 tot en met 22a RVV., welke bepalingen gaan over de maximum snelheid oftewel rijden met te hoge snelheid.

Rijden onder invloed

Als u heeft gereden onder invloed en u bent aangehouden, dan komt er veel op u af. Naar alle waarschijnlijkheid is uw rijbewijs ingevorderd. Op de pagina rijden onder invloed, leest u meer informatie over rijden onder invloed, zoals uitleg over de strafbaarheid, bewijs, verweren en straffen.

Straffen rijden onder invloed

Hieronder staan de straffen die volgens de richtlijnen worden opgelegd. Een politierechter mag hier altijd van afwijken. De tabellen zijn van toepassing op bestuurders van auto’s, motoren, gehandicaptenvoertuigen met en zondermotor, brom- en snorfietsen en fietsen. – Op bestuurders van vrachtauto’s en autobussen is de de schaal hoger dan die van het geblazen promillage van toepassing. (voorbeeld: bestuurder vrachtauto AAG 600: € 750 + 6 mnd OBM).

Bij strafverzwarende omstandigheden, zoals verkeersgevaarlijk gedrag geldt dat de naast hogere schaal van toepassing is. Relevante recidive binnen een periode van vijf jaar, waarbij sprake is van een onherroepelijke veroordeling of een onherroepelijke strafbeschikking voor een soortgelijk feit, heeft eveneens toepassing van de naast hogere schaal tot gevolg.

Meervoudige recidive: in ieder geval onvoorwaardelijke OBM.

Ophogingen naar een volgende schaal worden cumulatief toegepast. Dus de vrachtautobestuurder die een aanrijding veroorzaakt en relevante documentatie heeft wordt 1+1+1= 3 schalen hoger beoordeeld.

Weigering van de ademanalyse/bloedonderzoek (art. 163 WVW 1994) wordt in beginsel overeenkomstig schaal IX van de toepasselijke tabel afgedaan, derhalve: schaal IX van de tabel rijden onder invloed auto’s en motoren.

SchaalAAG (Ugl)BAG (‰)BedragOBM Taakstraf
Schaal I235 - 3500,54 - 0,80€ 300,00
Schaal II351 -4350,81 - 1,00€ 420,00
Schaal III436 - 5001,01 - 1,15€ 550,00
Schaal IV501 - 5701,16 - 1,30€ 650,00
Schaal V571 - 6501,31 - 1,50€ 650,003 maanden ov
Schaal VI651 - 7151,51 - 1,65€750,006 maanden ov
Schaal VII716 - 7851,66 - 1,80€ 850,007 maanden ov
Schaal VIII786 - 8651,81 - 2,00€ 950,008 maanden ov
Schaal IX866 - 9452,01 - 2,15€ 1.000,009 maanden ov
Schaal X946 - 10202,16 - 2,35€ 1.100,0010 maanden ov
Schaal XI1021 - 10902,36 - 2,5012 maanden ov60 uur
Schaal XII1091 - 11952,51 - 2,7515 maanden ov70 uur
Schaal XIII1196 en hoger2,76 en hoger18 maanden ov80 uur
Schaal XIVextraextra21 maanden ov90 uur
Schaal XVextraextra24 maanden ov100 uur
Schaal XVIextraextra27 maanden ov110 uur

Rijden met te hoge snelheid

Als u heeft gereden met een veel te hoge snelheid, meer dan 30 kilometer per uur te hard, dan loopt u het risico op een invordering van uw rijbewijs. De officier van justitie kan dan besluiten om een ontzegging van de rijbevoegdheid aan u op te leggen. Hoe lang deze ontzegging van de rijbevoegdheid is, is afhankelijk van de mate van snelheidsoverschrijding en of er sprake is van recidive.

Straf te hard rijden (ontzegging van de rijbevoegdheid)

In de onderstaande tabel staan de periode van ontzegging tot het besturen van een motorrijtuig (OBM). De bijbehorende boete die naast de ontzegging van de rijbevoegdheid wordt opgelegd, kunt u terug vinden op onze pagina rijden met te hoge snelheid. Zoals uit het onderstaande overzicht blijkt worden er langer rijontzeggingen opgelegd. Het is daarom zeer verstandig om uw klaagschrift tegen de invordering van uw rijbewijs op te laten stellen door de gespecialiseerde strafpleiters van Andeweg Van Doveren Advocatuur. U heeft immers maar één kans om een succesvol klaagschrift in te dienen. Klik op aanmelden zaak om uw deskundig te laten bijstaand.

Tabel ontzegging rijbevoegdheid te hard rijden

31 t/m 49 km/h50 t/m 69 km/h70 t/m 99 km/h100 km/h of meer
Eerste overtredingOM-strafbeschikking of eis ter zittingvast tariefvast tarief + OBM 2 mnd ovvast tarief + OBM 4 mnd ovtarief 95 tot 100 km/h + € 200,– per 5 km/h te hard + OBM 6 mnd ov
Tweede overtredingOM-strafbeschikking of eis ter zittingtarief 1e overtreding + 20% + OBM 2 mnd ovtarief 1e overtreding + 20% + OBM 4 mnd ovtarief 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ovtarief 95 tot 100 km/h + € 200,– per 5 km/h te hard + OBM 8 mnd ov
Derde overtredingOM-strafbeschikking of eis ter zittingtarief 1e overtreding + 20% + OBM 4 mnd ovtarief 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ovtarief 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ovtarief 95 tot 100 km/h + € 200,– per 5 km/h te hard + OBM 10 mnd ov
Vierde overtredingOM-strafbeschikking of eis ter zittingtarief 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ovtarief 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ovtarief 1e overtreding + 20% + OBM 10 mnd ovtarief 95 tot 100 km/h + € 200,– per 5 km/h te hard + OBM 12 mnd ov

CBR procedure

Als de politie u heeft staande gehouden en uw rijbewijs heeft ingevorderd, dan kan de politie uw rijbewijs opsturen naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) Dit gebeurt als er getwijfeld wordt aan uw rijgeschiktheid. De invordering vindt dan plaats op grond van artikel 130 Wegenverkeerswet. Onder het kopje invordering op grond van ontbreken rijgeschiktheid leest u op welke gronden het rijbewijs naar het CBR wordt gestuurd. Het CBR beoordeelt na ontvangst van uw rijbewijs of u nog geschikt bent om te rijden. Dit gebeurt door de divisie rijgeschiktheid van het CBR. Als het CBR u ongeschikt acht om nog te rijden, dan wordt de geldigheid van uw rijbewijs geschorst. U dient dan medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Het kan zijn dat op basis van uw rijgedrag u een educatieve cursus gedrag (EMG) of een educatieve cursus alcohol (EMA) moet volgen van het CBR voordat u uw rijbewijs terugkrijgt. Ook kan het zijn dat u een psychiatrisch onderzoek moet ondergaan om vast te stellen of er wel of niet sprake is van alcohol of drugs misbruik.

Tegen de beslissing van het CBR kunt u in bezwaar en beroep gaan. Andeweg Van Doveren Advocatuur werkt samen met een gespecialiseerde CBR advocaat mr. H. O. de Boer bekend van deverkeersstrafrechtadvocaat.nl . Klik op aanmelden zaak om uw zaak aan te melden.