SCHADEVERGOEDING NA VRIJSPRAAK

SEPOT OF ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING

Bent u vrijgesproken of is uw strafzaak geseponeerd? Bent u ontslagen van alle rechtsvervolging? In deze gevallen heeft u recht op schadevergoeding. De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur vragen deze schadevergoeding na vrijspraak, schadevergoeding na sepot en schadevergoeding na ontslag van alle rechtsvervolging, geheel GRATIS voor u aan.  U hoeft de advocaat dus niet te betalen. In het onderstaande kunt u lezen in welke gevallen uw recht heeft op schadevergoeding bij onterecht vastzitten en welke voorwaarden hiervoor gelden. Ook leest u wanneer de uitbetaling van schadevergoeding na vrijspraak plaats vindt.

GRATIS schadevergoeding aanvragen, klik op de afbeelding.

Schadevergoeding na vrijspraak, sepot en ontslag van alle rechtsvervolging, onterecht vastzitten

Wanneer heb ik recht op schadevergoeding?

U heeft recht op schadevergoeding in de navolgende situaties:

  1. Vrijspraak
  2. Ontslag van alle rechtsvervolging
  3. Sepot

Vrijspraak betekend dat de rechter het strafbare feit, waarvan u verdacht wordt niet bewezen acht. Bij ontslag van alle rechtsvervolging vindt de rechter dat er wel bewijs is dat u het feit heeft gepleegd. Echter u bent niet strafbaar vanwege bijvoorbeeld noodweer of noodweerexces. Een sepot houdt in dat de officier van justitie te weinig bewijs in de strafzaak ziet om u te gaan vervolgen.

Binnen welke termijn moet ik schadevergoeding aanvragen?

De termijn waarbinnen de schadevergoeding moet worden aangevraagd is drie maanden. Deze termijn begint op de dag dat er sprake is van vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging. Met andere woorden de datum van de uitspraak van de politierechter of de datum van het vonnis van de meervoudige strafkamer. Is uw zaak geseponeerd dan geldt als datum de dagtekening van de brief waarin u het sepot is medegedeeld door de officier van justitie. Het verzoek tot schadevergoeding moet worden ingediend het gerecht dat u heeft vrijgesproken of ontslagen heeft van alle rechtsvervolging. Bent u vrijgesproken door het gerechtshof dan moet het verzoek tot schadevergoeding na vrijspraak worden ingediend bij het gerechtshof. Is uw strafzaak geseponeerd, dan dient het verzoekschrift tot schadevergoeding te worden ingediend bij de rechtbank.

Voor welke kosten kan ik schadevergoeding vragen?

De wet bepaald dat u voor een beperkt aantal kosten schadevergoeding kunt vragen. Dit zijn de volgende kostenposten:

  • onterechte hechtenis
  • vermogensschade door onterechte hechtenis
  • reiskosten en verblijfskosten in verband met de zitting
  • tijdsverzuim in verband met de zitting
  • kosten van rechtsbijstand

Onterechte hechtenis / onterecht vastzitten

Er is sprake van onterechte hechtenis als u in voorarrest hebt gezeten en uw bent vervolgens vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging.  Ook in het geval u zaak geseponeerd is en u heeft in voorarrest gezeten, heeft u recht op schadevergoeding. De hoogte van de schadevergoeding is een vast bedrag per dag. Voor elke dag dat u op politiebureau in de cel heeft gezeten, ontvangt u € 130,00. Voor elke dag in een huis van bewaring geldt een normbedrag van € 100,00. Als er beperkingen zijn opgelegd gedurende de detentie in het huis van bewaring, dan wordt het normbedrag verhoogd met € 30,00. U ontvangt dan € 130,00 per dag voor elke dag in beperkingen gedurende het verblijf in het huis van bewaring. Deze standaardbedragen zijn vastgesteld in de LOVS richtlijnen.

Vermogensschade door onterechte hechtenis

Vermogensschade door onterechte hechtenis is alle schade die u lijdt omdat u in voorarrest zit. Dit kan dan zijn misgelopen salaris of winst uit onderneming. Ook schade bestaande uit studievertraging kan aan de orde zijn. Voor alle vermogensschade geldt dat u dit moet aantonen middels bewijsstukken. Bijvoorbeeld een verklaring van de werkgever of de accountant dat u door onterecht vastzitten inkomsten heeft misgelopen. Om studievertraging aan te tonen, moet u een verklaring van de school hebben dat u door het onterecht vastzitten studievertraging heeft opgelopen en als dat niet zou zijn gebeurd u het schooljaar wel had gehaald.

Reiskosten en verblijfskosten in verband met de zitting

U heeft ook recht op vergoeding van de gemaakte reiskosten en verblijfskosten. Wij berekenen de retourafstand van uw huis naar het gerechtsgebouw en vermenigvuldigen dit met €0,19 per kilometer. Heeft u parkeerkosten gemaakt en beschikt u nog over het parkeerticket, dan kunnen wij ook deze kosten claimen. Parkeert u via parkmobile of een andere app, dan kunt u vaak een overzicht van de gemaakte parkeerkosten uitprinten.

Tijdsverzuim in verband met de zitting

Als u inkomsten misloopt in verband met het bijwonen van de zitting, dan heeft u na vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging of sepot, recht op schade vergoeding voor de misgelopen inkomsten. Ook hiervoor geldt dat u dit moet kunnen aantonen. Een kopie van uw salarisstrook en een verklaring van de werkgever zijn vaak voldoende. Bent u ondernemer dan dient u een verklaring van een accountant te overhandigen. Ouders die de zitting van hun minderjarige zoon of dochter bijwonen, heb ook recht op schadevergoeding wegens tijdsverzuim. Zij zijn immers verplicht om een zitting van hun minderjarige kind bij te wonen.

Kosten van rechtsbijstand

Bij vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging en sepot geldt dat de de kosten van de advocaat vergoed worden door de Staat der Nederlanden. De richtlijn van de gerechten in Nederland luidt:

“De declaraties van advocaten ten aanzien van reiskosten, reistijd en wachttijd gemaakt in het kader van de behandeling van strafzaken die zonder oplegging van straf of maatregel zijn geëindigd, worden – tenzij deze onredelijk hoog voorkomen – integraal vergoed.” 

De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur zijn erkende strafrechtspecialisten en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Het indienen van een verzoekschrift voor schadevergoeding wegens onterecht vastzitten en kosten van rechtsbijstand is gratis. De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur ontvangen van de rechtbank of het gerechtshof namelijk een vergoeding voor het opstellen, indienen en behandelen van een verzoekschrift tot schadevergoeding. Deze vergoeding bedraagt € 340,00 als de zaak zonder zitting wordt afgedaan en € 680,00 als de advocaten dienen te verschijnen op een zitting. Het kost u dus helemaal niets. Gratis is Gratis

Uitbetaling schadevergoeding na vrijspraak

De behandelduur van een verzoek tot schadevergoeding na vrijspraak, schadevergoeding na sepot en schadevergoeding na ontslag van alle rechtsvervolging verschilt per rechtbank. Gemiddeld genomen is de behandelduur vier tot acht maanden. Bij sommige rechtbanken en gerechtshoven kan dit langer zijn. Nadat de rechtbank of het gerechtshof bij beschikking heeft vastgesteld wat de hoogte is van de uit te keren schadevergoeding, wordt deze uitbetaald. De uitbetaling schadevergoeding na vrijspraak neemt meestal ook nog enkele maanden in beslag. De uitbetaling door de Staat der Nederlanden vindt plaats op de derdengeldrekening van de advocaat. De advocaat betaald het aan u toekomende bedrag dan aan u uit.

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de beschikking tot schadevergoeding omdat bepaalde kosten zijn afgewezen, dan kunt u als het een beschikking betreft van de rechtbank in hoger beroep. Dit hoger beroep dient dan binnen 14 dagen na datum beschikking te worden ingesteld bij de rechtbank. Het gerechtshof zal dan in hoger beroep uw verzoek tot schadevergoeding na vrijspraak opnieuw beoordelen. Van een uitspraak in hoger beroep kunt u niet in cassatie. Hoger beroep is niet mogelijk als u bent vrijgesproken door het gerechtshof. Het verzoek tot schadevergoeding moet dan immers worden ingediend bij het gerechtshof.