TAAKSTRAF & TAAKSTRAFVERBOD

Het taakstrafverbod heeft de regering opgenomen in de wet om rechters te verbieden een taakstraf op te leggen voor bepaalde (zware) misdrijven. Ook voor minderjarigen geldt in het jeugdstrafrecht een taakstrafverbod. De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur staan u graag bij als u moet voorkomen bij een OM zitting, politierechter of meervoudige strafkamer. Onze advocaten weten manieren om het taakstrafverbod te omzeilen. 

Direct een strafrechtadvocaat nodig 

Klik op de afbeelding om aan te melden

Taakstrafverbod

Wettelijke bepaling taakstrafverbod

Het taakstrafverbod vindt men op twee plaatsen terug in de wet. Voor het volwassenenstrafrecht is deze bepaling opgenomen in artikel 22b Wetboek van Strafrecht en voor het jeugdstrafrecht is deze bepaling opgenomen in artikel 77ma Wetboek van Strafrecht.

Taakstrafverbod bij volwassenen

De wettelijke bepaling voor het taakstrafverbod voor volwassenen luidt als volgt:

Artikel 22b
lid 1. Een taakstraf wordt niet opgelegd in geval van veroordeling voor:
a) een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld en dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad;
b)een van de misdrijven omschreven in de artikelen 181, 240b, 248a, 248c en 250 Wetboek van Strafrecht
lid 2. Een taakstraf wordt voorts niet opgelegd in geval van veroordeling voor een misdrijf indien:
 aan de veroordeelde in de vijf jaren voorafgaand aan het door hem begane feit wegens een soortgelijk misdrijf een taakstraf is opgelegd, en
 de veroordeelde deze taakstraf heeft verricht dan wel op grond van artikel 22g Wetboek van Strafrecht de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis is bevolen.
lid 3 Van het eerste en tweede lid kan worden afgeweken indien naast de taakstraf een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd.

Taakstrafverbod bij minderjarigen

De wettelijke bepaling voor het taakstrafverbod voor minderjarigen is opgenomen in artikel 77ma en luidt als volgt:

Artikel 77ma
lid 1
. Een taakstraf wordt niet opgelegd in geval van veroordeling voor:
a. een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld en dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad;
b. een van de misdrijven omschreven in de artikel 240b, 248a, 248n, 248c en 250 Wetboek van Strafrecht
lid 2. Van het eerste lid kan worden afgeweken indien naast de taakstraf wordt opgelegd jeugddetentie, de maatregel betreffende het gedrag of de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen wordt opgelegd.

Inhoud taakstrafverbod

Het taakstrafverbod kan om verschillende redenen gelden. In het navolgende geven wij uitleg over de situaties waarin het taakstrafverbod van toepassing kan zijn. Als één van de situaties van toepassing is, dan geldt dus het taakstrafverbod.

 1. Misdrijven met strafmaximum van 6 jaar en inbreuk op lichamelijke integriteit

Voor alle misdrijven die in het wetboek van Strafrecht vermeld staan met een strafmaximum van 6 jaar gevangenisstraf of meer en waarbij er sprake is van een inbreuk op de lichamelijke integriteit geldt dat het taakstrafverbod van toepassing is. Aan beiden voorwaarden moet voldaan zijn wil het taakstrafverbod van toepassing zijn. Bijvoorbeeld mishandeling heeft een strafmaximum van drie jaren. Mishandeling is een inbreuk op de lichamelijke integriteit. Het taakstrafverbod is bij mishandeling niet van toepassing omdat het strafmaximum geen 6 jaar is.

2. Specifieke genoemde strafbare feiten

De wet noemt een aantal specifieke strafbare feiten opgenomen waarbij de wetgever expliciet het verbod tot het opleggen van een taakstraf heeft opgenomen. Deze strafbare feiten zijn:

  • wederspannigheid met letsel (art. 181 Sr)
  • bezit kinderporno (art. 240b Sr.)
  • verleiding minderjarige (art. 248a Sr.)
  • ontucht met minderjarige prostituee (art. 248b Sr)
  • aanwezigheid bij seksuele exploitatie van een minderjarige (art. 248c Sr.)
  • koppelarij (art. 250 Sr.)

3. Eerdere veroordeling tot taakstraf

Als u verdachte bent in een strafzaak en u bent in de afgelopen vijf jaren veroordeeld tot een taakstraf die u heeft uitgevoerd dan geldt het taakstrafverbod. Ook indien u de afgelopen vijf jaren bent veroordeeld tot een taakstraf die is omgezet in vervangende hechtenis geldt het taakstrafverbod.

Hoogte werkstraf

De maximum hoogte van de werkstraf die kan worden opgelegd verschilt. Voor minderjarigen geldt een andere maximale hoogte van de werkstraf dan voor volwassenen. Daarbij komt dat de hoogte van de maximale werkstraf ook nog afhankelijk is van de instantie die deze oplegt en op welke wijze de oplegging van de taakstraf plaatsvindt.

Maximale werkstraf volwassenen

Taakstraf opgelegd door:Maximale taakstraf
Rechter in uitspraak of vonnis240 uur
Openbaar Ministerie bij strafbeschikking na TOM zitting120 uur
Openbaar Ministerie bij strafbeschikking zonder hoorzitting120 uur
Openbaar Ministerie bij strafbeschikking met hoorzitting (OM zitting)180 uur

Maximale werkstraf minderjarigen

Taakstraf opgelegd door:Maximale taakstraf
Kinderrechter200 uur tenzij meer dan 1 taakstraf wordt opgelegd dan maximaal 240 uren
Openbaar Ministerie bij strafbeschikking na OM zitting minderjarigen60 uur

Termijn verrichten taakstraf

De termijn waarbinnen een opgelegde taakstraf moet zijn volbracht is verschillend. Voor minderjarige gelden andere termijnen dan voor volwassenen. Daarbij maakt het ook nog verschil uit of de taakstraf is opgelegd door een rechter dan wel de taakstraf is opgelegd bij strafbeschikking van het Openbaar Ministerie

Termijn taakstraf verrichtten volwassenen

De termijn waarbinnen een volwassene zijn of haar taakstraf dient te verrichten is opgenomen in artikel 6:3:1 Wetboek van Strafvordering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar een opgelegde taakstraf door de rechter en een opgelegde takstraf bij strafbeschikking door het Openbaar Ministerie. De termijn als genoemd in onderstaande tabel wordt nog verlengd met de periode dat de verdachte rechtens van zijn vrijheid is ontnomen. Bijvoorbeeld voorarrest of het uitzitten van een gevangenisstraf.

Taakstraf opgelegd door:Termijn voor verrichten taakstraf
Rechter in uitspraak of vonnis18 maanden na onherroepelijk worden uitspraak of vonnis
Openbaar Ministerie bij strafbeschikking9 maanden na onherroepelijk worden strafbeschikking

Termijn taakstraf verrichtten minderjarigen

De termijn waarbinnen een minderjarige zijn of haar taakstraf dient te verrichten is opgenomen in artikel 6:3:8 Wetboek van Strafvordering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar het aantal opgelegde uren taakstraf.

Aantal uren taakstrafTermijn voor verrichten taakstraf
tot en met 100 uur9 maanden
vanaf 100 uren18 maanden

Omzetting taakstraf in hechtenis

Als u een taakstraf opgelegd heeft gekregen, zal de reclassering en bij minderjarigen de jeugdreclassering contact met u opnemen voor het verrichten van de taakstraf. Het kan voorkomen dat u de taakstraf niet of niet naar behoren heeft verricht. In dat geval kan de reclassering aan het Openbaar Ministerie laten weten dat u de werkstraf niet of niet volledig heeft bericht. Het Openbaar Ministerie kan de niet gewerkte uren van de taakstraf omzetten in vervangende hechtenis. Hoe dit kan en binnen welke termijnen de omzetting kan plaatsvinden leest u op onze pagina omzetting taakstraf. Hier leest u ook wat de mogelijkheden zijn om in bezwaar te komen tegen de omzetting taakstraf.